Ýaponiýanyň SLIM moduly dördünji Aý gijesiniň pidasy boldy: missiýa tamamlandy

  • 30.05.2024 22:25
  • 11634
Ýaponiýanyň SLIM moduly dördünji Aý gijesiniň pidasy boldy: missiýa tamamlandy

Ýaponiýanyň SLIM Aý moduly Aýda dördünji gijäni geçirip bilmän, işlemegini bes etdi. Bu barada Ýaponiýanyň aerokosmos agentligi (JAXA) X sosial ulgamynda habar berdi.

Aý gijesiniň pes temperatura şertlerinde işlemek üçin niýetlenmedik modul mundan öň üç Aý döwrüni geçirip, işe ukyplylygyny saklamagy başardy. Şol döwürler Aýyň üstüniň temperaturasy -170 gradusa çenli peselýär. Ýöne 27-nji maýda, haçan-da enjam aragatnaşyga çykmaly bolanda, bu başa barmady.
SLIM 2024-nji ýylyň ýanwar aýynda Aýa gondy, ýöne hereketlendirijiniň döwülmegi sebäpli şowsuz düşdi, bu hem onuň Gün energiýasy bilen işlemek wagtyny çäklendirdi.
Kynçylyklara garamazdan, modul özüniň esasy wezipesini ýerine ýetirdi – ýokary takyklyk bilen (maksatdan 55 metr uzaklykda) bellenilen sebitde gonuşy amala aşyrdy, bu bolsa tehnologiýanyň Aýyň günorta polýusynyň çäginde mundan beýläkki missiýalar üçin geljeginiň bardygyny görkezdi.


şu gün 11:30
3006

NASA Mars topragynyň nusgalaryny Ýere gaýtaryp getirmek üçin kompaniýany saýlaýar

ABŞ-nyň Milli awiasiýa we kosmos dolandyryşy (NASA) Perseverance tarapyndan toplanan toprak nusgalaryny Ýere gaýtaryp getirmek konsepsiýasyny hödürlejek ýedi kompaniýany saýlajakdygyny mälim etdi. Ozal 2026-njy...

şu gün 01:45
6890

Antarktidada ýaşy 1 milliard ýyl bolan dag jynslarynyň nusgalary alyndy

Antarktidanyň buz gatlagynyň astyndan ýaşy 1 milliard töweregi bolan dag jynslarynyň nusgalary alyndy diýip, TASS habar berýär. Taslamany akademik I.S. Gramberg adyndaky Bütinrussiýa Dünýä ummanynyň geologiýasy...

düýn 15:47
2544

Türkmenistanda ylmy maksatnamalary döwlet tarapyndan hasaba almagyň Tertibiniň taslamasy taýýarlandy

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer N.Amannepesow Ylmy iş hakynda ylmy maksatnamalary, meýilnamalary we hasabatlary döwlet tarapyndan hasaba almagy guramagyň we geçirmegiň Tertibiniň taslamasyny...

14.06.2024 14:51
6162

Alymlar žirafyň uzyn boýny baradaky nazaryýeti täzeden gözden geçirdiler

Uzak wagtlap žiraflaryň boýunlarynyň uzynlygy ýokardaky ýapraklara ýetmäge, şeýle hem erkek žiraflara bäsdeşleri bilen göreşmäge gerekligi bilen baglanyşdyrylýardy. Uzyn we güýçli boýunlaryň ejiz boýunly garşydaşlaryny...