100 000 Nvidia çipleri: Ilon Mask iň güýçli superkompýuterleriň birini döredýär

  • 30.05.2024 22:24
  • 9813
100 000 Nvidia çipleri: Ilon Mask iň güýçli superkompýuterleriň birini döredýär

Ilon Maskyň xAI startapy emeli aň bazarynyň OpenAI, Google we Microsoft ýaly liderleri bilen bäsleşmek üçin dünýäde iň güýçli superkompýuterleriň birini döredýär. Bu barada “The Information-a” salgylanyp, Reuters agentligi habar berýär.

2025-nji ýylyň güýzüne çenli taýýar bolmagyna garaşylýan superkompýuter 100 000 Nvidia H100 grafiki prosessoryny ulanar. Bu bar bolan analoglaryňkydan dört esse köp bolup, xAI startapyna has çylşyrymly modelleri işläp düzmäge we okatmaga mümkinçilik berer.
Mask 2024-nji ýylyň ahyryna çenli xAI-iň pudak liderleri bilen bäsleşip biljekdigine, 2025-nji ýylyň ahyryna çenli bolsa emeli aň ulgamlarynyň dürli işlerde adamzat mümkinçiliklerinden üstün geljekdigine ynanýar.
Şeýle ulgamlaryň biri häzirki wagtda işläp taýýarlamagyň irki tapgyrynda bolan Grok çat-boty bolar. Grok tebigy aragatnaşyga, döredijilik mazmunyny döretmäge we giň meseleler toplumyny çözmäge ukyply kuwwatly dil modeli bolar.
xAI “hasaplaýyş gigafabrikasyny” döretmek üçin Oracle bilen hyzmatdaşlyk edip biler.


17.06.2024 18:18
7072

Mask adamlary robotlar bilen çalşar: 2025-nji ýyla çenli zawodlara 1000-den gowrak Optimus geler

Tesla öz zawodlaryna gumanoid robotlary köpçülikleýin ornaşdyrmaga taýýarlanýar. 2025-nji ýyla çenli 1000-den gowrak Optimus gumanoid robotynyň elektrikli awtoulag önümçiliginde işe başlajakdygyny kompaniýanyň...

11.06.2024 12:21
4544

“300”: Ilon Mask köp gezeklik SpaceX Falcon 9 raketasynyň rekord gonuşyny belledi

SpaceX kompaniýa üçin ähmiýetli bolan Falcon 9 raketasynyň birinji basgançagynyň nobatdaky gonuşyny üstünlikli amala aşyrdy. “Falcon 9 300-nji gezek gonýar” – diýip, SpaceX habar berdi. Kompaniýanyň esaslandyryjysy...

11.06.2024 07:33
5999

Günde biri: SpaceX iň uly Starship raketasyny köpçülikleýin önümçilige goýberer

SpaceX kompaniýasy Tehasyň Boka-Çika sebitindäki Starbase-iň döwrebaplaşdyrylan zawody Starfactory-nyň işe girizilýändigini habar berdi. Meýdany, takmynan, 1 müň inedördül kilometr bolan desga şu tomus işläp başlar...

07.06.2024 16:16
11359

4-nji gezekden başartdy: taryhda iň kuwwatly Starship kosmos gämisi üstünlikli uçuryldy

SpaceX, üç sany şowsuz synanyşykdan soň, Starship agyr raketasynyň üstünlikli synag uçuşyny amala aşyrmagy başardy. 6-njy iýunda raketa orbita çykdy we soňra üstünlikli Ýere gaýdyp geldi. Uçuş kompaniýanyň resmi...