Apple “sanly daşy” patentledi. Gürrüň näme barada?

  • 30.05.2024 22:21
  • 5984
Apple “sanly daşy” patentledi. Gürrüň näme barada?

Internet torunda Apple-iň geljekde satuwa çykyp biljek täze interaktiw gajeti barada maglumatlar peýda boldy. ABŞ-nyň haryt nyşanlary we patent boýunça edarasy kompaniýanyň “Digital Stone” (“sanly daş”) atly gurluşy görkezýän täze patentini hödürledi diýip, “Gizmochina” ýazýar.

Gajet daş ýa-da teňňäniň ululygyndaky kiçi ykjam gurluş bolup, Vision Pro garniturasy bilen işlemek üçin niýetlenendir. Özara gatnaşmak we wizual maglumatlar üçin sensor displeýinden başga-da, “sanly daş” ses arkaly dolandyrmak üçin mikrofonlar we sesli jogap gatnaşygy üçin dinamikalar bilen enjamlaşdyrylandyr. Patent duran ýeriňi yzarlamak mümkinçiligini-de göz öňünde tutýar.
“Sanly daş” akylly öý bilen aragatnaşyk, dürli programmalary işe girizmek, şeýle-de kolonkalary, ýagtylygy we aşhana enjamlaryny uzak aralykdan dolandyrmak üçin ses arkaly dolandyryş bilen uniwersal kömekçi bolup biler.
“Daş” nauşnik, kolonka, smartfon, noutbuk we ş.m. ýaly dürli elektronika bilen birigip, aragatnaşyk saklap bilýär.
“Digital Stone-yň” funksiýalar toplumy heniz doly belli bolmasa-da, patent geljekde tehnologiýalar bilen aragatnaşygy düýpgöter üýtgedip biljek uniwersal guralyň peýda boljakdygyny aýdyň görkezýär.


şu gün 00:02
4519

Starliner bilen bagly näsazlyklar: ekipažyň yzyna gaýdyp gelmegi 26-njy iýuna süýşürildi

NASA we Boeing Starliner-yň Halkara kosmos stansiýasyndan (HKS) yzyna gaýdyp gelmegini yza süýşürmek kararyna geldiler. Ilkibaşda gämi 14-nji iýunda stansiýadan aýrylar diýlip meýilleşdirildi, soň sene 18-ine süýşürildi...

düýn 11:27
8051

iPhone-nyň ekrany daşyna tarap eplener

Apple bazardaky bar bolan modellerden tapawutly boljak ilkinji eplenýän iPhone Fold smartfonyny satuwa çykarmaga taýýara meňzeýär. Seljeriji Jeff Pu-nyň berýän maglumatlaryna görä, täze iPhone-da Huawei Mate Xs...

10.06.2024 14:02
7449

Apple geljekki iPhone we iPad-yň ekranlarynyň epininiň çyzygyny aýyrmak üçin Samsung bilen LG-ä ýüz tutdy

Apple geljekki enjamlarynyň eplenýän ekranlarynyň işlenip düzülmegi üçin Samsung Display we LG Display kompaniýalaryna ýüz tutdy. Samsung täze iPhone üçin niýetlenen 7-8 dýuýmlyk panel döreder. Epiniň 2 gönüşi...

02.06.2024 22:38
12494

Bloger Apple-iň ussahanasyna baryp, iPhone-yň berkliginiň nädip barlanýandygyny görkezdi

Internetde bloger Markus Braunliniň Apple kompaniýasynda iPhone-yň berkliginiň nädip barlanýandygyny görkezýän wideoýazgysy peýda boldy. Braunli kompaniýanyň synag laboratoriýasyna girmäge ygtyýar alyp, smartfonlaryň...