Porsche öňki inženeri Bentley-niň täze başlygy boldy

  • 30.05.2024 20:29
  • 4615
Porsche öňki inženeri Bentley-niň täze başlygy boldy

1-nji iýuldan Bentley kompaniýasyna Frank-Şteffen Wallizer ýolbaşçylyk eder. Ol bu kompaniýa awtoulaglaryň ösüşi boýunça ýokary wezipelerde 30 ýyl töweregi işlän ýeri bolan Porsche-den geçer diýip, auto.ru ýazýar.

Wallizer karýerasyna 1995-nji ýylda Waýssah gözleg merkezinde içinden ýandyrylýan hereketlendirijileri taslamalaşdyrmak boýunça inženerçilik tejribesi bilen başlady. Ol karýera basgançagyndan tizlik bilen ýokary galdy we 2003-nji ýylda strategiki motorsport ösüşiniň başlygy boldy. Iň meşhur taslamalarynyň biri 918 Spyder boldy.
2019-njy ýyldan başlap, Wallizer 911 we 718 önüm liniýalaryna ýolbaşçylyk etdi we 2022-nji ýyldan başlap bolsa Porsche awtoulaglarynyň umumy ösüşine ýolbaşçylyk etdi.
Bentley-iň ozalky başlygy Adrian Hollmark şu ýylyň mart aýynda Aston Martin-iň baş müdiri wezipesini ýerine ýetirmek üçin kompaniýany terk etdi.
Bentley öz hatarynda uly özgerişligi geçirmegiň bosagasynda. Iňlisler eýýäm flagman W12-den ýüz öwürdiler we V8 benzinli awtoulag öndürmegi bes etmegi meýilleşdirýärler. Olaryň ornuny täze nesil Continental GT kupeli çykjak iň soňky gibrid gurnama tutar. Onuň ilkinji görkezilişini iýun aýynda geçirmek meýilleşdirildi, ýöne bu kompaniýanyň doly işleýän müdiriniň ýok mahalynda geçer.


11.06.2024 15:12
7952

Porsche Tesla-dan Taycan awtoulagyna geçenlere 4500 dollar berýär

Porsche kompaniýasy "Welcome To Porsche Conquest" programmasyny işe girizdi  we islendik Porsche kysymly bolmadyk ulagdan täze Taycan-a geçýän müşderilerine 4500 dollar hödürleýär. Ilki bilen bu maksatnama Tesla...

12.03.2024 21:52
8186

Taryhda iň kuwwatly Porsche awtomobili resmi taýdan hödürlendi. Onuň güýç gurluşy 1092 at güýjüni berýär

Porsche taryhda özüniň iň kuwwatly awtomobilini resmi taýdan hödürledi. Ol 1092 at güýjüni berýän elektrik güýç gurluşyna eýe bolan Porsche Taycan Turbo GT boldy diýip, ixbt.com habar berýär. Bu awtomobil 2,3 sekuntda...

06.03.2024 23:56
3588

Porsche iň kuwwatly Taycan ulagyny döretdi

Tanyşdyryş dabarasynyň öňüsyrasynda Porsche Taycan elektromobiliniň iň kuwwatly nusgasynyň suratyny çykardy. «Ähli döwürleriň iň kuwwatly Taycan-y» Nýurburgringiň Demirgazyk aýlawyny 7 minut 7 sekuntda geçen sport...

25.01.2024 16:57
4054

Porsche şu ýazda “düýbünden täze” Taycan 2025 modelini çykarar

Porsche täzelenen Porsche Taycan-yň tanyşdyrylyş dabarasyny yglan etdi. IXBT.com-yň habar bermegine görä, awtoulag ýazda 2025-nji ýylyň modeli hökmünde hödürlener. Taycan hatarynyň wise-prezidenti Kewin Gik täze...