Türkmenistanda bilelikdäki harby okuw meýdan türgenleşikleri geçirildi

  • 30.05.2024 07:48
  • 28900
Türkmenistanda bilelikdäki harby okuw meýdan türgenleşikleri geçirildi

28-nji maýda Türkmenistanyň günbatar sebitinde harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň we beýleki goşunlarynyň şahsy düzüminiň harby hünär ussatlyklaryny has-da ýokarlandyrmak, Milli goşunyň söweşjeň taýýarlygyny gözden geçirmek maksady bilen, bilelikdäki harby okuw meýdan türgenleşikleri geçirildi diýip, TDH agentligi habar berýär.

Watan goragçylarynyň hünär ussatlygyny, söweşjeň taýýarlygyny artdyrmak, olaryň gury ýerde, howa giňişliginde, deňizde harby sungatyň täze öňdebaryjy usullaryny, söweşi alyp barmagyň tärlerini ulanmak arkaly, sazlaşykly hereketleri ýerine ýetirmegi başarmaklaryny gazanmak bu gezekki türgenleşikleriň esasy maksadydyr. Toparlaryň öňünde duşman toparlaryny ýok etmek, howa hüjümlerini gaýtarmak we beýlekiler ýaly söweşjeň türgenleşik wezipeleri goýuldy. Şunda sanly ulgamyň işjeň ulanylmagynyň türgenleşikleriň tapawutly aýratynlygydygyny bellemek gerek. Bu babatda häzirki zaman sanly nawigasiýa ulgamy bilen üpjün edilen uçarmansyz uçuş enjamlaryna, sanly ulgamyň binýadynda hereket edýän garşydaşy ýüze çykarmagyň radiolokasion serişdelerine hem-de iň täze ýaraglaryň beýleki görnüşlerine aýratyn orun degişlidir. Harby deňizçiler okuw türgenleşiklerine gatnaşyp, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň beýleki goşunlary bilen bilelikde sazlaşykly hereket etdiler hem-de döwletimiziň deňiz serhetleriniň, tutuş ýurdumyzyň çäkleriniň howpsuzlygyny, bitewüligini üpjün etmekde döwrebap tehnikalara başarnykly erk etmek ukyplaryny görkezdiler.

Harby we hukuk goraýjy edaralaryň “Türkmen edermen” ýörite maksatly toparlarynyň esgerleri ýokary söweşjeň ussatlygyny görkezip, öňlerinde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirdiler.
Şu gezekki okuw türgenleşikleriniň barşynda türkmen esgerleri nobatdaky gezek edermenligiň, dogumlylygyň, gaýduwsyzlygyň, häzirki zaman harby tehnikalaryna we ýaraglara erk etmegiň nusgasyny, nazaryýet we söweşjeň taýýarlygyň ýokary derejesini, sazlaşykly hereketleriň kämil derejesini görkezdiler.
Okuw türgenleşikleriniň çäklerinde dürli harby tehnikalaryň, şol sanda uçarmansyz uçuş enjamlarynyň, ýaraglaryň beýleki görnüşleriniň sergisi guraldy.


şu gün 14:29
2179

Arkadag şäherinde Medeniýet hepdeligi-2024 badalga alýar

22-27-nji iýunda Arkadag şäheri Medeniýet hepdeligi - 2024-üň esasy çäreleriniň geçirilýän merkezine öwrüler. Şu ýyl hepdelik Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk ýubileýine, şeýle hem Arkadag şäheriniň döredilmeginiň...

şu gün 09:08
2488

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Zimbabweniň Parlamentiniň Ýokarky palatasynyň Başlygy bilen duşuşdy

20-nji iýunda Aşgabatda Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip Türkmenistana gelen Zimbabwe Respublikasynyň Parlamentiniň Ýokarky palatasynyň Başlygy hanym Mabel Çinomona bilen duşuşdy...

şu gün 09:05
1394

Türkmenistanda Bolgariýanyň ilçisi işe başlady

20-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Bolgariýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ruslan Stoýanowdan ynanç hatyny...

şu gün 08:59
5181

Türkmenistanyň Prezidenti we Halk Maslahatynyň Başlygy O.Kononenkony doglan güni bilen gutladylar

Prezident Serdar Berdimuhamedow we Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Gahrymany, Kosmos işi boýunça «Roskosmos» döwlet korporasiýasynyň tälimçi-kosmonawt-synagçysy...