Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny resmileşdirmegiň tertibi hakynda Gözükdiriji tassyklanyldy

  • 29.05.2024 16:01
  • 48172
Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny resmileşdirmegiň tertibi hakynda Gözükdiriji tassyklanyldy

Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny resmileşdirmegiň we bermegiň tertibini, ondan peýdalanmagyň kadalaryny ulanmak boýunça Gözükdiriji tassyklanyldy. Degişli resminama Türkmenistanyň içeri işler ministriniň Buýrugy bilen tassyklanyldy we Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 23-nji maýda döwlet belligine alyndy.

Gözükdiriji Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny resmileşdirmek, bermek, çalşyrmak, gaýtadan bermek, pasporta onuň eýesiniň ýaşyna laýyk gelýän suratyny geçirmek hem-de ondan peýdalanmak bilen bagly gatnaşyklary düzgünleşdirýär.
Pasport birlikleriniň işini guramak we oňa ýolbaşçylyk etmek Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Ilaty pasportlaşdyrmak we hasaba almak müdirligi, welaýatlarda, Aşgabat we Arkadag şäherlerinde bolsa, degişli Polisiýa müdirlikleriniň Ilaty pasportlaşdyrmak we hasaba almak bölümleri tarapyndan amala aşyrylýar.
Gözükdirijide pasporta Türkmenistanyň raýatynyň şahsyýeti barada onuň dogluş hakynda şahadatnamasyna laýyklykda girizilmeli maglumatlar getirilýär.
Şeýle hem Gözükdirijide pasporta haýsy ýazgylaryň ýazylýandygy bellenilýär.
Bulardan başga-da, Gözükdirijide şular barada maglumat berilýär:

  • Pasporty resmileşdirmegiň we bermegiň tertibi;
  • Pasporty çalşyrmagyň, gaýtadan bermegiň we pasporta onuň eýesiniň ýaşyna laýyk gelýän suratyny geçirmegiň tertibi;
  • Pasportda raýatyň ýaşaýan ýeri boýunça ýazga alnandygy we (ýa-da) ýazgydan çykarylandygy hakynda bellik etmegiň tertibi;
  • Pasportdan peýdalanmagyň kadalary;
  • Pasportyň eýesinden wagtlaýyn alynmagy we yzyna gaýtarylyp berilmegi.

Gözükdirijiniň doly tekstini şu salgydan okap bilersiňiz.


şu gün 14:29
2179

Arkadag şäherinde Medeniýet hepdeligi-2024 badalga alýar

22-27-nji iýunda Arkadag şäheri Medeniýet hepdeligi - 2024-üň esasy çäreleriniň geçirilýän merkezine öwrüler. Şu ýyl hepdelik Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk ýubileýine, şeýle hem Arkadag şäheriniň döredilmeginiň...

şu gün 09:08
2265

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Zimbabweniň Parlamentiniň Ýokarky palatasynyň Başlygy bilen duşuşdy

20-nji iýunda Aşgabatda Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip Türkmenistana gelen Zimbabwe Respublikasynyň Parlamentiniň Ýokarky palatasynyň Başlygy hanym Mabel Çinomona bilen duşuşdy...

şu gün 09:05
1286

Türkmenistanda Bolgariýanyň ilçisi işe başlady

20-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Bolgariýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ruslan Stoýanowdan ynanç hatyny...

şu gün 08:59
4675

Türkmenistanyň Prezidenti we Halk Maslahatynyň Başlygy O.Kononenkony doglan güni bilen gutladylar

Prezident Serdar Berdimuhamedow we Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Gahrymany, Kosmos işi boýunça «Roskosmos» döwlet korporasiýasynyň tälimçi-kosmonawt-synagçysy...