"Türkmenhowaýollary" we Qatar Airways Aşgabat-Doha howa gatnawlaryny açmagy maslahatlaşýarlar

  • 29.05.2024 13:29
  • 10786
"Türkmenhowaýollary" we Qatar Airways Aşgabat-Doha howa gatnawlaryny açmagy maslahatlaşýarlar

"Türkmenistan" awiakompaniýasynyň wekilleri bilen Katar Döwletiniň Türkmenistandaky ilçihanasynyň işleri wagtlaýyn ynanylan wekili Ganem bin Abdulla Al-Remaihiniň arasynda geçirilen duşuşykda Aşgabat bilen Doha şäherleriniň arasynda göni howa gatnawlaryny açmak meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy.

ORIENT agentliginiň habar bermegine görä, taraplar iki ýurduň arasynda göni gatnawlar bolşy ýaly, üstaşyr gatnawlary hem ýola goýmak mümkinçiliklerine garadylar. Qatar Airways-yň hyzmatlaryny türkmen bazarynda ornaşdyrmak üçin mahabat çärelerini geçirmek teklip edildi. Şeýle hem "Türkmenhowaýollarynyň" uçarlarynyň Dohanyň howa menzilindäki artykmaçlyklaryny işläp düzmeklik maslahatlaşyldy.
Bellenilip geçilişi ýaly, bu çäreler iki ýurduň paýtagtynyň arasyndaky göni ýolagçy gatnawlaryny açmaklyga ýardam eder, şeýle hem üstaşyr gatnaw ugurlarynyň sanyny artdyrar.
Al-Remaihi şeýle hem Katara gitmegi meýilleşdirýän türkmen raýatlarynyň wiza almak üçin ýönekeýleşdirilen onlaýn hyzmatdan peýdalanyp biljekdiklerini ýatlatdy.


şu gün 11:23
3111

Abu-Dabide adaty bolmadyk “ganatly” muzeýiň gurluşygy tamamlanyp barýar

2025-nji ýylda Abu-Dabide şeýh Zaýediň milli muzeýi açylar. Bu geljekki desganyň esasy aýratynlygy - bäş sany ganatly heýkeltaraşlyk eseriniñ diňe bir binany bezemek bilen çäklenmän, eýsem tebigy howa çalşygyny...

14.06.2024 11:08
7820

Türkmen raýatlary Özbegistana söwda saparlarynyň sany boýunça öňde barýarlar

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde täjirçilik maksady bilen 38,4 müň daşary ýurtly Özbegistana bardy. Bu görkeziji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde, 24,4 müň adam köp. Bu barada Statistika gullugynyň...

13.06.2024 15:09
7330

BMG: Hytaýyň raýatlary daşary ýurt syýahatlaryna edýän çykdajylary boýunça ABŞ-dan geçdi

BMG-niň Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň (UN Tourism) hasabatyna görä, Hytaýyň raýatlary 2023-nji ýylda daşary ýurt syýahatlaryna 196,5 milliard dollar sarp edip, ABŞ-dan (150 milliard dollar) geçdi diýip, Interfax...

13.06.2024 07:10
10209

Türkmenistan we Koreýa Respublikasy göni howa gatnawlarynyň gerimini giňelder

Günorta Koreýa bilen Türkmenistan Inçhon bilen Aşgabadyň arasynda göni howa gatnawlarynyň gerimini giňletmek babatda ylalaşdy. Bu barada Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol Aşgabatda geçirilen türkmen...