Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçihanasy welosipedli ýöriş we futbol ýaryşyny gurady

  • 28.05.2024 22:51
  • 12412
Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçihanasy welosipedli ýöriş we futbol ýaryşyny gurady

Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçihanasy Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekilhanasy bilen bilelikde Waşington şäherindebirnäçe medeni we sport çärelerini geçirdi.

Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, 25-nji maýda ilçihananyň binasynda türkmen diasporasynyň wekilleriniň, diplomatlaryň, talyp ýaşlaryň we edebiýat muşdaklarynyň gatnaşmagynda edebiýat agşamy geçirildi. Çäre Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekili A.Ataýewanyň we Türkmenistanyň ABŞ-daky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi M.B.Orazowyň çykyşlary bilen başlandy.
Soňra Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň «Ýaşlar – Watanyň daýanjy» we «Änew – müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly kitaplarynyň hem-de beýik türkmen şahyry Magtymguly Pyragynyň täze goşgular ýygyndysynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.
26-njy maýda Waşington şäherinde köpçülikleýin welosiped ýörişi guraldy.
Çäreleriň toplumy Maklin şäherçesinde (Wirjiniýa ştaty) türkmen diasporasynyň wekilleriniň, talyp ýaşlaryň we diplomatlaryň gatnaşmagynda geçirilen futbol ýaryşy bilen tamamlandy. Ýaryşyň ahyrynda ýeňijilere ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.


düýn 15:22
5048

6-njy iýulda Aşgabatda hukuk meseleleri boýunça raýatlar kabul ediler

6-njy iýulda Aşgabatda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň binasynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçiriler. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Jemgyýetçilik kabul...

düýn 12:25
2457

Türkmenistan GDA-nyň Ykdysady Geňeşiniň 102-nji mejlisine gatnaşdy

Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ykdysady Geňeşiniň Ykdysady meseleler boýunça komissiýasynyň ýanyndaky doly doly ygtyýarly wekili, Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Adatdan daşary we Doly...

düýn 12:20
3906

Türkmenistanyň ilçisi Wýetnamyň Prezidentine ynanç hatyny gowşurdy

21-nji iýunda Hanoý şäherinde Türkmenistanyň Wýetnam Sosialistik Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi (oturýan ýeri Pekin ş.) P.Durdyýew Wýetnamyň Prezidenti To Lama ynanç hatyny gowşurdy....

düýn 10:27
8661

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherinde guruljak Çeperçilik haly kärhanasynyň taslamasyna belliklerini aýtdy

22-nji iýunda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, şäheri ösdürmegiň nobatdaky tapgyrynda gurulmagy meýilleşdirilýän...