Bugatti Chiron 55 1 of 1-iň öz görnüşinde ýeke-täk nusgasyny hödürledi

  • 28.05.2024 12:19
  • 8432
Bugatti Chiron 55 1 of 1-iň öz görnüşinde ýeke-täk nusgasyny hödürledi

"Bugatti Sur Mesure" topary eksklýuziw giperkar bolan Chiron 55 1 of 1-iň çykyşyny bildiriş etdi. Awtoulag 1931-nji ýylda Žan Bugatti tarapyndan döredilen, rowaýata öwrülen Type 55 Super Sport modeliniň ommažy hasaplanýar diýip, IXBT ýazýar.

Chiron 55 1 of 1 Type 55 Super Sport-yň gara-sary reňk gammasyny, şeýle hem onuň özboluşlylygyny görkezýän başga-da birnäçe dizaýn elementlerini miras alypdyr. 55 belgisi yzky krylo, gapdallar we gapylar ýaly kuzowyň dürli böleklerine owadanlyk berýär.
Chiron 55 1 of 1 tehniki taýdan 1600 at güýjüni ösdürýän we 1600 Nm torkly adaty 8 litrlik turbo görnüşli W16 hereketlendirijisi bilen enjamlaşdyrylandyr. Elektrik hereketlendirijisi bilen bilelikde elektrik gurluşynyň iň ýokary güýji 1800 at güýjüne ýetip biler.
Chiron 55 1 of 1 öz görnüşinde ýeke-täk nusgadyr.

şu gün 16:54
3669

Hytaýda Toyota Venza 2024 çykdy. Ilkinji müşderilere 3,4 müň dollar bonus berler

GAC Toyota bilelikdäki kärhanasy täze Toyota Venza 2024 krossowerini satuwa çykardy. Awtoulag 10 sany bezeg komplektasiýasynda görkezilýär, olaryň 5-si 2,0 litrlik benzinli hereketlendiriji, galanlary bolsa 2,5...

şu gün 11:58
7578

Ford taryhda iň ýyndam Mustangy görkezdi

Ford kompaniýasy ýaryş üçin ýörite döredilen täze Mustang GTD Carbon Series-i hödürledi. 800 at güýjünden gowrak kuwwatly, 5,2 litrlik turbo görnüşli V8 bilen enjamlaşdyrylan täze model Mustangyň iň ýyndam modifikasiýasy...

düýn 16:36
13432

Sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we wnedorožnikleriň sanawy düzüldi

Abraýly iSeeCars çeşmesi tarapyndan geçirilen barlag 5 we 10 ýyl sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we ulaglaryň haýsylardygyny kesgitledi. Bäş ýyl sürlen awtoulaglaryň arasynda birinji orny Chevrolet Trax eýeledi...

düýn 14:30
11263

Bilermenler tormoz kolodkalarynyň näsazlygynyň esasy alamatlaryny aýtdylar

Tomus möwsüminiň başlanmagy bilen awtoulag sürüjilerine tormoz kolodakalaryny çalyşmak barada pikirlenmek zerurdyr. Bilermenler gyşda howa şertleriniň kynlygy sebäpli, bu detallaryň has çalt möwritini ötürýändigini...