Sanly arheologiýa: Soňky onýyllygyň web mazmunynyň dörtden bir bölegi dereksiz ýitdi

  • 27.05.2024 15:58
  • 1963
Sanly arheologiýa: Soňky onýyllygyň web mazmunynyň dörtden bir bölegi dereksiz ýitdi

Pew gözleg merkezi derňew geçirdi we 2013-nji ýyldaky web sahypalaryň 38%-iniň indi elýeterli däldigini anyklady. Bu ýörelge soňky ýyllarda hem dowam edýär: 2014-nji ýylyň sahypalarynyň 35%-i, 2015-nji ýylyň sahypalarynyň 31%-i, 2016-njy ýylyň sahypalarynyň 30%-i we ş.m.

Bu esasan aýratyn sahypalaryň ýa-da tutuş saýtlaryň pozulmagy sebäpli ýüze çykýar.
Şeýle hem gözleg habarlar saýtlarynyň 23% -iniň we hökümet saýtlarynyň 21% -inde azyndan bir işlemeýän linkiniň bardygyny anyklady. “Wikipediýada” bu görkeziji has ýokary: sahypalaryň 54%-iniň linkleri kesilen.
Sosial ulgamlar hem ýagdaý şeýle. Twitleriň 20%-e golaýy çap edileninden birnäçe aý geçensoň eýýäm elýeterli däl. 60% ýagdaýda bu ulanyjynyň hasabynyň öçürilmegi ýa-da petiklenmegi, 40%-de bolsa twitiň özüniň pozulmagy bilen baglanyşykly.
Şeýle hem, türk we arap dillerindäki twitleriň 40%-den gowragynyň çap edilenden soň, üç aýyň içinde ýitip gidýändigini aýratyn bellemelidiris.

şu gün 14:24
2355

Hytaý dünýäde iň uly Gün elektrik stansiýasyny işe girizdi

Hytaýda 3,5 GWt kuwwatly, dünýäde iň uly Midong Gün elektrik stansiýasy ulanylmaga berildi. Sinszýanyň demirgazyk-günbatarynda, Urumçiniň golaýynda ýerleşýän bu toplum 133,5 inedördül metr meýdany tutýar we 5,26...

şu gün 14:09
1072

Hytaýda smartfony kamera öwürýän aksessuar döredildi

Hytaý startapy bolan Sneaki Design islendik häzirki zaman smartfonyny professional kamera öwürmäge ukyply aksessuar bolan - SwitchLens-i hödürledi. Bu barada New Atlas neşiri ýazdy. Enjam ýokary takyk suratlary...

şu gün 13:02
1064

HumanPlus roboty adamlary synlap bokslamagy we pianino çalmagy öwrendi

Stenford uniwersitetiniň inženerleri adamlara seredip täze başarnyklary özleşdirmäge ukyply bolan HumanPlus robotyny işläp düzdüler. Bu barada Inverse ýazýar. Robota öwrenmek üçin, takmynan, 40 sagat adamlaryň...

şu gün 00:02
4147

Starliner bilen bagly näsazlyklar: ekipažyň yzyna gaýdyp gelmegi 26-njy iýuna süýşürildi

NASA we Boeing Starliner-yň Halkara kosmos stansiýasyndan (HKS) yzyna gaýdyp gelmegini yza süýşürmek kararyna geldiler. Ilkibaşda gämi 14-nji iýunda stansiýadan aýrylar diýlip meýilleşdirildi, soň sene 18-ine süýşürildi...