Beýik Britaniýa 2026-njy ýyldan başlap ýollarda awtopilotyň ulanylmagyna rugsat berer

  • 27.05.2024 16:06
  • 7205
Beýik Britaniýa 2026-njy ýyldan başlap ýollarda awtopilotyň ulanylmagyna rugsat berer

Beýik Britaniýa 2026-njy ýyldan başlap köpçülikleýin ýollarda awtopilotyň ulanylmagyna rugsat berer. Bu 2022-nji ýyldan bäri ähli zerur tassyklamalary başdan geçiren “Awtomatlaşdyrylan ulag serişdeleri hakynda kanun” (Automated Vehicle Act) diýlip atlandyrylýan kanun taslamasynyň şalyk tarapyndan tassyklanmgy bilen mümkin boldy, diýip Wylsa.com habar berýär.

Resmi metbugatyň habaryna görä, soňky bäş ýylda Beýik Britaniýada awtomatlaşdyrylan ulaglary ösdürmek üçin 475 million funt sterling maýa goýuldy, 1500 täze iş orunlary döredildi we 2035-nji ýyla çenli bu pudakda her ýyl 42 milliard funt sterling girdeji gazanylyp we 38 000 iş orunlary üpjün edilip bilner.
Şeýle hem kanunda, öz-özüni dolandyrýan awtoulagyň sürüji oturgyjyndaky adamyň ýol hadysasynyň netijeleri üçin kanuny jogapkärçilikden boşadyljakdygy kesgitlenýär. Jogapkärçiligi, ätiýaçlandyryş kompaniýalary, programma üpjünçiliginiň dolandyryjysyny döredijiler ýa-da awtoulag öndürijisi paýlaşarlar.
Iňlis kanun çykaryjylary, awtopilotyň kanunlaşdyrylmagy ýol heläkçiliklerini azaldar diýip umyt edýärler, sebäbi statistika görä 88% ýol heläkçilik hadysalarynyň sebäpleri adam ýalňyşlyklarydyr.


11.06.2024 06:37
7435

Ed Şiran “wagtyny gözegçilikde  saklamak üçin” 10 ýyl bäri smartfonsyz ýaşaýar

Iňlis aýdymçysy Ed Şiran Therapuss podkastynda 2015-nji ýylda smartfondan ýüz öwürmek kararyna gelendigini gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä, ol yzygiderli habarlardan we ondan gyssagly jogap talap edýän “sms-leşmek...

18.05.2024 19:01
10018

Teýlor Swiftiň syýahaty Beýik Britaniýanyň ykdysadyýetine 1 milliard funt sterling getirip biler

Teýlor Swiftiň konsert syýahaty aýdym-saz taryhynda iň girdejili bolup biler. The Eras Tour-yň Beýik Britaniýanyň ykdysadyýetini 1 milliard funt sterling ýokarlandyrmagyna garaşylýar diýip, “Business Matters” Barclays...

18.05.2024 17:03
5599

81 ýaşly Pol Makkartni ilkinji britaniýaly sazanda-milliarder boldy

Meşhur sazanda, “The Beatles” toparyny esaslandyryjylaryň biri Pol Makkartni baýlygy 1 mlrd funt sterlingden geçen ilkinji britaniýaly sazanda boldy. “The Times” neşiriniň habar berşi ýaly, geçen ýyl Poluň we onuň...

17.05.2024 17:57
6520

Britaniýa tarapyndan geçirilen “Ýewrowideniýe – 2023” BAFTA baýragyna eýe boldy

Ukrainanyň adyndan Britaniýa tarapyndan geçirilen “Ýewrowideniýe – 2023” Beýik Britaniýanyň Birleşen Korollygynyň baş telewizion baýragy BAFTA Television Awards-dan “Göni ýaýlymda iň gowy şou” nominasiýasynda baýraga...