Italiýa Yzzat Gylyjowyň gözi bilen: suratkeşiň Italiýa bagyşlanan eserleriniň sergisi geçirilýär

  • 26.05.2024 20:34
  • 6892
Italiýa Yzzat Gylyjowyň gözi bilen: suratkeşiň Italiýa bagyşlanan eserleriniň sergisi geçirilýär

Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň halk suratkeşi Yzzat Gylyjowyň eserleriniň sergisi açyldy we türkmen suratkeşiniň Italiýa eden sapary wagtynda alan täsirleri barada gürrüň berildi. Bu barada "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron neşirinde habar berilýär.

Bu sergini guramak pikiri, Italiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Luidji Ferrara degişlidir. Meşhur türkmen suratkeşiniň Italiýa iki gezek döredijilik saparyna gidendigini we onuň gyzlarynyň maşgala arhiwinde bu tema degişli 38 suratyň we 15 eskiziň bardygy eşidilen badyna bu sergini guramak pikiri döredi.
Serginiň açylyş dabarasynda Italiýanyň Türkmenistandaky ilçisi ýurdumyzyň Hökümetine we bu taslamanyň durmuşa geçirilmegine gatnaşan her bir adama, şeýle hem suratkeşiň gyzy Maral Gylyjowa tüýs ýürekden hoşallygyny bildirdi.
Ilçi bu işiň, ýurtlarymyzyň arasyndaky dostlukly we medeni gatnaşyklary pugtalandyrmaga hyzmat etjekdigini aýtdy. Yzzat Gylyjow 1969-njy ýylda ilkinji gezek Italiýa barypdyr.
​​​​​​​Şäherleri muzeýlere öwürýän Gün, howa, gadymy binagärlik - bularyň hemmesi 46 ýaşly türkmen suratkeşine ajaýyp täsir edipdir.

 


12.03.2024 13:27
11710

Niderlandlaryň Eýndhowen şäherinde guralan sergide ýewropa modelleri türkmen lybaslarynyň moda görkezilişini geçirdiler

10-njy martda Niderlandlaryň Eýndhowen şäherinde dünýäniň medeni dürlüligini görkezýän çäre - Halkara zenanlar gününe bagyşlanan sergi guraldy. Medeniýetiň we sungatyň bu festiwaly dürli ýurtlaryň sergi diwarlyklaryny...

11.10.2023 01:02
54225

«Gurulyş: Osman» türk serialynyň baş gahrymany Burak Ozçiwit Türkmenistana geler

14-15-nji oktýabrda Türkmenistanyň paýtagtynda halkara kino festiwaly geçiriler. Festiwalda dürli ýurtlaryň iň gowy filmleri görkeziler, şol sanda belli aktýorlar we režisýorlar gatnaşar. Şolaryň içinde «Ajaýyp...

11.10.2022 23:09
6319

“Dizaýn — 2022” Aşgabat forumyna daşary ýurtly dizaýnerler hem gatnaşdylar

11-nji oktýabrda günüň ikinji ýarymynda “Dizaýn — 2022” forumy geçirildi. Oňa ýaş we tejribeli binagärler, şäher gurşawynyň dizaýn ulgamynda işleýän hünärmenler, žurnalistler, talyp ýaşlar gatnaşdylar. Duşuşyga...

11.10.2022 23:08
6372

Aşgabatda “Araçäksiz dizaýn” atly halkara sergi açyldy

11-nji oktýabrda Söwda-senagat edarasynda “Dizaýn — 2022” atly Aşgabat forumy we “Araçäksiz  dizaýn” atly halkara sergi açyldy. Paýtagtymyzyň häkimligi bilen ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň...