Uzak ýaşly guş: Angliýada 70 ýaşly flamingo ilkinji gezek ýumurtga guzlady

  • 26.05.2024 20:55
  • 9089
Uzak ýaşly guş: Angliýada 70 ýaşly flamingo ilkinji gezek ýumurtga guzlady

Angliýanyň Norfolk şäherindäki Penstorp goraghanasynda Gertrude atly 70 ýaşly flamingo ömründe ilkinji gezek ýumurtga guzlady. Bu waka bellärliklidir, çünki adatça onuň görnüşiniň wekilleri 40 ýyldan köp ýaşamaýar.

Penstorpda öz görnüşiniň beýleki 65 wekili bilen bile ýaşaýan Gertrude köp ýyllardan bäri taýyny tapyp bilmänsoň, oňa bireýýäm "söýgüde şormaňlaý" lakamyny dakypdylar.

Goraghananyň dolandyryjy müdiri Bena Marşal: "Flamingolar 40 ýyl ýaşap bilýär, Gertrude bolsa 70 ýaşynda, şonuň üçin onuň şeýle garry çagynda ene bolmagy haýran galdyryjy" – diýip teswir berdi.

Şeýle-de bolsa, hünärmenler ýumurtga, gynansak-da, tohumlandyrylmadyk we ondan jüýje çykmaz diýip çaklaýarlar. Şeýle-de bolsa, goraghananyň işgärleri ýalňyz guşuň enelik instinktlerini görkezmäge pursat tapandygyna begenýärler.
Şol bir wagtyň özünde Penstorpda täze köpelişe garaşylýar: sürüdäki beýleki flamingolar hem ýumurtga guzlady. Jüýjeler birnäçe hepdeden çykmaly.

"Täze etenelere hemişe seresaplylyk bilen çemeleşýän Gertrudeniň geljekki jüýjelere ajaýyp daýza we eneke boljakdygyna ynanýarys" – diýip, goraghananyň gözegçileri bellediler.


06.04.2024 05:28
12017

Angliýada iň uly altyn bölegi auksionda geçmedi, oňa has pes baha hödürlediler

Angliýada tapylan iň uly altyn bölegini auksionda satyp bilmediler. Bu barada Bi-bi-si salgylanyp, RBK habar berýär. Onuň agramy 64,8 g barabar. Ol 40 müň funt sterling bilen bahalandyryldy, ýöne auksionyň dowamynda...

06.03.2024 23:54
7379

Angliýada 390 million ýyllyk daşa öwrülen agaç galyndysy tapyldy

Kembrij uniwersitetiniň britaniýaly alymlary şu güne çenli tapylan iň gadymy tokaý galyndysyny ýüze çykardylar. Takmynan, 390 million ýyl ýaşy bolan we dewon döwrüne degişli bolan galyndylar Angliýanyň günorta...

21.02.2024 11:55
5901

Angliýanyň mekdeplerinde ykjam telefonlar doly gadagan edilýär

Beýik Britaniýanyň häkimiýetleri Angliýanyň mekdeplerinde ykjam telefonlaryň ulanylmagyna doly gadaganlyk girizýän görkezmäni neşir etdiler. Bu barada Birleşen Korollygyň Bilim ministrliginiň metbugat relizine...

06.12.2023 19:35
6519

Londonda Pirelli ýubileý senenamasy görkezildi

Londonda 2024-nji ýylyň Pirelli senenamasy resmi taýdan görkezildi. Ony afrikaly suratçy Şazada Gaýazi surata düşürdi. Täze neşiriň mowzugy «Wagtdan üzňe» düşünjesi boldy. Senenama, awtoryň pikiriçe, durmuşda öz...