Beýik Britaniýada parlamentiň dargadylýandygy we irki saýlawlaryň geçiriljek senesi yglan edildi

  • 26.05.2024 19:03
  • 7613
Beýik Britaniýada parlamentiň dargadylýandygy we irki saýlawlaryň geçiriljek senesi yglan edildi

Ýurduň premýer-ministri Rişi Sunak 4-nji iýulda Beýik Britaniýada möhletinden öň  ählumumy (parlament) saýlawlarynyň geçiriljekdigini aýtdy diýip, “Bi-Bi-Si” habar berýär.

“Onuň Alyhezretinden [Karl III] parlamenti dargatmaga rugsat bermegini  haýyş etdim. Patyşa bu haýyşy kabul etdi we 4-nji iýulda ählumumy saýlawlar bolar" - diýip, Sunak özüniň Londonda Dauning-stritdäki rezidensiýasynyň agzynda eden çykyşynda aýtdy.

Sunak öz çykyşynda “öz hökümetiniň gazananlaryna" buýsanýandygyny aýtdy.

"Ykdysady durnuklylyk islendik üstünligiň esasyny düzýär" - diýip, häzirki hökümet başlygy Beýik Britaniýanyň ykdysadyýetiniň henizem ösýändigini we hümmetsizlenmäniň kadaly ýagdaýa gelendigini aýtdy.

Kanuna görä, saýlawlar 2025-nji ýylyň ýanwaryndan gijä galman geçirilmelidi. Seljerijiler olaryň güýzde bolmagyna garaşýardylar, ýöne hökümet ony has öňe süýşürmek barada ylalaşdy.


düýn 11:50
9987

Serdar Berdimuhamedow Karl III-ni resmi ýaş toýy mynasybetli gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Onuň Alyjenaby, Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasy Karl III-ä resmi ýaş toýy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny...

24.05.2024 07:33
7825

Beýik Britaniýanyň patyşasy Karl III-niň baýlygy tas 775 mln dollara çenli artdy

Beýik Britaniýanyň 74 ýaşly patyşasy Karl III-niň baýlygy 12,7 mln dollar artyp, 774 mln dollardan (610 mln funt sterling) gowrak boldy. Bu barada “The Sunday Times-yň” 2024-nji ýyl üçin ýurduň iň baý adamlarynyň...

09.05.2024 13:06
2876

Şotlandiýa täze hökümet baştutanyny saýlady

Şotlandiýanyň mejlisi Jon Suinnini hökümetiň täze baştutany edip saýlady diýip, BBC habar berýär. STV teleýaýlymynyň bellemegine görä, Suinni wezipesini tabşyran Hamza Ýusufyň ornuna geçmek bilen, Şotlandiýanyň...

25.04.2024 12:24
3599

Raşid Meredow Beýik Britaniýanyň Daşary işler, Arkalaşygyň işleri we ösüş boýunça Döwlet sekretary bilen duşuşdy

24-nji aprelde Türkmenistanyň DIM-niň binasynda Türkmenistanyň aşary işler ministri Raşid Meredow bilen Beýik Britaniýanyň Daşary işler, Arkalaşygyň işleri we ösüş boýunça Döwlet sekretary Dewid Kemeronyň arasynda...