Neuralink-iň ysmazly hassasy oturdylan çipiň öz durmuşyny näderejede üýtgedendigini gürrüň berdi

  • 25.05.2024 23:32
  • 8124
Neuralink-iň ysmazly hassasy oturdylan çipiň öz durmuşyny näderejede üýtgedendigini gürrüň berdi

Oňurgasyna şikes ýeteni sebäpli ysmazlykdan ejir çekýän 30 ýaşly Noland Arbo Neuralink implantyny alan ilkinji adam boldy. Ol žurnalistler bilen bolan söhbetdeşlikde bu innowasiýa tehnologiýasynyň durmuşyny näderejede üýtgedendigini düşündirdi.

"Ertiriň haýyrly, Amerika-da" geçirilen söhbetdeşligiň wideosyny kompaniýanyň esaslandyryjysy Ilon Mask X sosial ulgamyndaky blogynda çap etdi.

Arbo: "Meniň üçin irden turmagyň manysy ýokdy we bu (çipiň oturdylmagy) ýagdaýy düýpgöter üýtgetdi" – diýip boýun alýar.
Ýanwar aýynda oturdylan implant pikiriň güýji bilen kompýuteri doly diýen ýaly dolandyrmaga mümkinçilik berýär. Ondan öň muny etmek üçin dişleriniň arasyna gysylan stilusy ulanmaly bolýardy.
Operasiýadan soňky ilkinji hepde üstünlige beslendi. Arbo ertesi gün keselhanadan boşadyldy we täze endikleri özleşdirip başlady. Ol syçanyň kursoryny dolandyrmagy we “Küşt”, “Mario Kart” we “Civilization VI” oýnamagy öwrendi.
Şeýle-de bolsa, birnäçe hepdeden soň, implantyň käbir elektrodlary hatardan çykyp başlady we onuň netijeliligini peseltdi. Neuralink-iň inženerleri enjamy aýyrmagyň mümkinçiliklerine seredip ugradylar.

“Men howsala düşdüm. Başaryp bilýän ajaýyp zatlarymdan ýüz öwürmek gaty kyn boljakdy "-diýip, Arbo gürrüň berýär.

Netijede, kompaniýanyň hünärmenleri az sanly elektrod bilen öndürijiligi ýokarlandyryp, implantyň işini gowulandyrmagy başardylar.
Kynçylyklara garamazdan, Neuralink tehnologiýasynyň üstünde işlemegini dowam etdirýär. Kompaniýa kwadriplegiýa ýa-da amiotrofik gapdal sklerozly adamlaryň gatnaşyp biljek kliniki synagy üçin ikinji hassany gözleýär.


17.06.2024 22:32
16742

Geljekde smartfonlar bolmaz: Ilon Maskyň täze çaklamasy

SpaceX-iň we Tesla-nyň baş müdiri Ilon Mask geljekde adamlaryň smartfon ulanmagy bes etjekdigini aýtdy. Onuň pikiriçe, smartfonlaryň ornuny has kämil gurluşlar – kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen Neuralink...

12.06.2024 15:06
8832

Mask Apple Intelligence-e garşy çykýar. Ol öz kompaniýalarynda Apple gurluşlaryny gadagan edip biler

Ilon Mask Apple kompaniýasynyň iOS we macOS-a girizilen täze Apple Intelligence emeli aň funksiýalaryny tankytlap çykyş etdi. Milliarder sistemanyň “yzarlaýjylyk” mümkinçiliklerinden howatyrlanýandygyny we özüniň...

19.05.2024 12:43
4264

Twitter doly gitdi: X sosial ulgamy adyny üýtgedenden tas bir ýyl soň domenini çalyşdy

X (Twitter) sosial ulgamy domenini x.com diýip üýtgetdi. Bu barada sosial ulgamyň eýesi Ilon Mask habar berdi diýip, RBK ýazýar. “Indi ähli esasy ulagmlar – x.com-da” – diýip, Mask X mikroblogunda belledi. Bu mundan...

09.04.2024 13:50
21008

Ilon Mask Marsa million adam ibermek meýilnamasyny hödürledi

SpaceX kompaniýasynyň ýolbaşçysy Ilon Mask Marsy koloniýalaşdyrmak boýunça uly meýilnamasyny hödürledi. Tanyşdyrylyşda çykyş etmek bilen, milliarder kompaniýanyň Gyzyl planeta 20 ýylda bir million töweregi adam...