Ýaponiýa perowskitden çeýe gün panellerini köpçülikleýin öndürip başlar

  • 25.05.2024 23:15
  • 3305
Ýaponiýa perowskitden çeýe gün panellerini köpçülikleýin öndürip başlar

Ýaponiýa öňdebaryjy gün tehnologiýalaryny giňden ornaşdyrmak üçin möhüm ädim ädýär. Toshiba, Sekisui Chemical we Panasonic ýaly ýurduň iň uly kompaniýalary döwlet edaralary bilen hyzmatdaşlykda köpçülikleýin önümçilige, çeýe gün panellerini öňe sürmeklige we ulanmaga gönükdirilen konsorsium döredýärler.

TASS-yň habar bermegine görä, innowasiýa önümi perowskit diýlip atlandyrylýan, geljegi uly mineraldan öndüriler.
Täze birleşige hususy we döwlet pudaklaryndan, takmynan, 150 agzanyň girmegine garaşylýar. Olaryň arasynda Ykdysadyýet, söwda we senagat ministrligi, Panasonic Holdings, Aisin, Kaneka, şeýle hem Ýaponiýanyň esasy demirýol operatory bolan  Japan Railways bar.
Adaty fotoelektrik modullaryndan birnäçe artykmaçlygy bolan perowskit panelleriniň ulanylmagy 2040-njy ýyla çenli ýurduň täzelenen energiýa üpjünçiligi strategiýasynyň esasy bölekleriniň birine öwrüler.
Çeýe perowskit gün panelleriniň esasy artykmaçlygy olary gaty modullary ulanmak maksada laýyk däl ýa-da mümkin bolmadyk ýerlerde, ýagny diwarlara we penjirelere gurnap bolýar. Mundan başga-da, onuň energiýa öwrülişiniň netijeliligi we çydamlylygy boýunça özüne meňzeşleriň aglabasyndan has ýokarydyr.
Kremniý gün paneli bazarynda Hytaýyň öňdebaryjy hasaplanýandygyny bellemelidiris, ol bu önümleriň global üpjünçilik zynjyrynyň 80% -den gowragyna gözegçilik edýär. Täze çözgüt, belki-de, Ýaponiýa ýagdaýy üýtgetmäge kömek edip biler.


düýn 14:51
4794

Alymlar žirafyň uzyn boýny baradaky nazaryýeti täzeden gözden geçirdiler

Uzak wagtlap žiraflaryň boýunlarynyň uzynlygy ýokardaky ýapraklara ýetmäge, şeýle hem erkek žiraflara bäsdeşleri bilen göreşmäge gerekligi bilen baglanyşdyrylýardy. Uzyn we güýçli boýunlaryň ejiz boýunly garşydaşlaryny...

düýn 14:49
2658

Hytaýly alymlar adam derisiniň elektron taýyny döretdiler

Hytaýyň Singhua uniwersitetiniň alymlary bionik 3D arhitekturaly dünýäde ilkinji "elektron derini" döretdiler. Ol adamyň beden agzasynyň gurluşyna we wezipelerine öýkünýär. Science žurnalynda beýan edilen täze...

düýn 14:47
6684

Alymlar ýertitremeleriň ýüze çykmagyna sebäp bolýan täze faktoryň üstüni açdylar

Braun uniwersitetiniň alymlary ýertitremeleriň ýüze çykmagyna täsir edýän täze bir faktory kesgitlediler. Nature žurnalynda çap edilen barlagyň netijesine görä, jaýryklaryň geometriýasy ýertitremeleriň güýjüne...

düýn 12:13
3344

NASA 2026-njy ýylda adamlary Aýa uçurmak üçin zerur şertler barada gürrüň berdi

NASA 2026-njy ýylyň sentýabr aýynda adamlary Aýa düşürmek üçin ozal näbelli şerti yglan etdi. SpaceX şertnamasynyň meýilnamasyny ýerine ýetirmek üçin kriogen ýangyjyny Ýeriň orbitasyna geçirmeli we bu 2025-nji...