Türkmenistanyň Maglumat elýeterliligi merkezi «2024-nji ýylyň iň gowy merkezi» diýlip ykrar edildi

  • 24.05.2024 10:01
  • 4527
Türkmenistanyň Maglumat elýeterliligi merkezi «2024-nji ýylyň iň gowy merkezi» diýlip ykrar edildi

Koreýa Respublikasynyň Milli maglumat jemgyýeti guramasy (MMG) Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Innowasiýa we maglumat merkezinde işleýän Maglumat elýeterliligi merkezini (MEM) geçen ýylda geçiren işleriniň netijeleri boýunça, dünýäniň 56 ýurdunda hereket edýän şunuň ýaly merkezleriň arasynda «2024-nji ýylyň iň gowy merkezi» diýip ykrar etdi.

Bu merkez Koreýa Respublikasynyň Ylym, maglumat we aragatnaşyk tehnologiýalary ministrliginiň MMG-si bilen hyzmatdaşlykda döredildi. «Best IAC Center Award 2024» (Iň gowy MEM merkezi-2024) baýragynyň Türkmenistanyň maglumat elýeterliligi merkezine gowşurylmagy ýurdumyzda sanlylaşdyrmagy we giň gerimli bilimi ösdürmek, koreý dilini öwrenmek, şeýle hem türkmen halkyny Koreýa Respublikasynyň medeniýeti bilen tanyşdyrmak boýunça amala aşyran köptaraply işine berlen ýokary bahadyr.

MMG-niň Aşgabat Maglumat elýeterliligi merkezine iberen haty bu ajaýyp üstünlik bilen gutlagy we 2024-nji ýyldaky maglumat elýeterliligi merkeziniň (MEM) dolandyryjy okuw meýilnamasyna gatnaşmaga çakylygy özünde jemleýär. Bu maksatnama merkeziň işi, Koreýa has belet bolmak, maglumatlar we emeli akyl mümkinçiliklerini berkitmek, şeýle hem Koreýanyň öňdebaryjy IKT infrastrukturasyna baryp görmegi ýeňilleşdirmek üçin zerur zatlary hödürlemegi maksat edinýär.

Şu ýylyň 27-nji maý – 8-nji iýun aralygynda Koreýa Respublikasynyň Milli Maglumat jemgyýetiniň guramasynyň Seulda geçiriljek okuwyna dokuz ýurduň wekilleri, şol sanda Türkmenistanyň Maglumat elýeterliligi merkeziniň işgärleri Amanbibi Hudaýgulyýewa we Suraý Amandurdyýewa dagy-da gatnaşar.


şu gün 08:48
2059

Türkmenistan Ýewraziýa patent guramasy bilen hyzmatdaşlygyny ösdürýär

Türkmenistan Ýewraziýa patent guramasynyň esasy resminamalarynyň biri bolan “Ýewraziýa patent Konwensiýasynyň senagat nusgalaryny goramak hakyndaky Teswirnamasyna” goşulmagy meýilleşdirýär. Degişli teklibi 14-nji...

düýn 23:40
6475

“Türkmenaragatnaşyk” agentligi 5G tehnologiýasynyň aýratynlyklaryny öwrener

“Türkmenaragatnaşyk” agentligi 5G tehnologiýasynyň aýratynlyklaryny we tehniki häsiýetnamalaryny öwrener. Bu barada anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar...

düýn 22:36
23801

Türkmenistanda Gurban baýramyny bellemek hakynda Permana gol çekildi. 19-njy iýunda hem dynç alnar

Türkmenistanda üç günläp, ýagny 16-17-18-nji iýunda Gurban baýramy bellenilip geçiler. 16-njy iýundaky dynç güni bolsa 19-njy iýuna — çarşenbe gününe geçiriler. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde bellenip...

düýn 14:12
7975

RF-niň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň orunbasary D.Gulmanowa we R.Meredow bilen duşuşdy

13-nji iýunda Aşgabatda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowa bilen ýurdumyza iş sapary bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň orunbasary Konstantin Kosaçýewiň...