«Ak şäherim Aşgabat» atly XXIII köpugurly halkara sergi öz işine başlaýar

  • 24.05.2024 07:47
  • 2880
«Ak şäherim Aşgabat» atly XXIII köpugurly halkara sergi öz işine başlaýar

Şu gün Aşgabatda «Ak şäherim Aşgabat» atly XXIII köpugurly halkara sergi öz işine başlaýar. Prezident Serdar Berdimuhamedow sergä gatnaşyjylara Gutlag iberdi.

"Aşgabat şäheriniň gününe bagyşlanyp geçirilýän ähli çäreler häzirki döwürde aýratyn many-mazmuna eýe bolýar. «Ak şäherim Aşgabat» atly XXIII köpugurly halkara sergi türkmen paýtagtynyň şäher gurluşygy babatda gazananlaryny we Aşgabady mundan beýläk-de ösdürmegiň mümkinçiliklerini, bu ugurdaky hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny aýdyň görkezer.
Häzirki döwürde Aşgabadyň binagärlik keşbini döwrebaplaşdyrmak, gözel paýtagtymyzy bagy-bossanlyga öwürmek, täze ýaşaýyş toplumlaryny gurmak, hereket edýän inženerçilik-tehniki ulgamlaryň durkuny täzelemek, ýol-ulag düzümini ösdürmek ugrunda giň möçberli çäreler amala aşyrylýar. Ýurdumyzyň baş şäheri ajaýyp binagärlik çözgütleri bolan täze desgalaryň we kaşaň binalaryň gurulmagy bilen barha gözelleşýär. Şoňa görä-de, paýtagtymyzda özboluşly çözgütleriň durmuşa geçirilmegi, şol sanda sanly tehnologiýalaryň, inženerçilik-tehniki işläp taýýarlamalaryň ornaşdyrylmagy mundan beýläk-de möhüm ähmiýete eýe bolar" diýlip Gutlagda aýdylýar.
Sergi 
24-25-nji maýda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriler. Onuň guramaçylary bolup, Aşgabat şäher häkimligi bilen Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilelikde çykyş edýär.
Serginiň iş wagty:
24-nji maýda sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;
25-nji maýda sagat 10:00-dan 15:00-a çenli.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýy.
Telefon belgileri:
39-88-70;
39-88-84-(83)-(82).


şu gün 08:58

Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy

15-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň döwlet maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi hem-de galla oragynyň depgini bilen...

düýn 18:21
4967

Daşoguz we Balkan welaýatlarynda galla oragyna girişildi

14-nji iýunda Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň ekerançylary galla oragyna girişdiler. Şu ýyl türkmen gallaçylarynyň öňünde güýzlük bugdaý üçin bölünip berlen jemi 690 müň gektar meýdandan 1 million 400 müň tonna...

düýn 17:21
8869

Mejlis Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň täze beýanynyň taslamasyny işläp taýýarlaýar

14-nji iýunda geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berdi. D.Gulmanowa “Magtymguly Pyragynyň...

düýn 17:17
9165

Serdar Berdimuhamedow «Türkmenstandartlary» gullugynyň işini yzygiderli kämilleşdirmegiň möhümdigini nygtady

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer H.Geldimyradow standartlaşdyrmak we metrologiýa ulgamyndaky işleri döwrüň talabyna laýyk getirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi....