Türkmenistanyň Mejlisi we Hytaýyň Şençžen şäheri şähergurluşyk işi boýunça pikir alyşdylar

  • 22.05.2024 15:31
  • 5910
Türkmenistanyň Mejlisi we Hytaýyň Şençžen şäheri şähergurluşyk işi boýunça pikir alyşdylar

21-nji maýda Türkmenistanyň Mejlisinde Hytaý Halk Respublikasynyň Şençžen şäheriniň Halk Wekilleriniň ýygnagynyň Hemişelik komitetiniň başlygynyň orunbasary Çen Guanjunyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi. 

Milli parlamentiň wekilleri myhmanlary türkmen parlamentiniň düzümi hem-de dürli ulgamlarda amala aşyrylýan özgertmeleri kanunçylyk taýdan üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işler bilen tanyşdyrdylar.
Söhbetdeşler şähergurluşyk işi, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň işini netijeli guramak baradaky pikir alyşmalaryň dowamynda hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny bellediler.


düýn 23:45
23

Mejlisiň deputatlygyna dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary dowam edýär

Türkmenistanda Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» saýlaw okruglary boýunça Mejlisiň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine geçiriljek saýlawlara işjeň taýýarlyk...

düýn 15:59
7509

Türkmenistanda eýýäm 1 million tonnadan gowrak ak bugdaý tabşyryldy

Türkmen daýhanlary häzire çenli 1 million tonnadan gowrak ak bugdaýy Watan harmanyna tabşyrdylar. Bu barada Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmengallaönümleri” döwlet birleşiginiň...

düýn 15:49
6237

Gurbanguly Berdimuhamedow Ruhabat galla önümleri önümçilik toplumyna baryp gördi

24-nji iýunda türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat boýunça iş saparyny amala aşyryp, şäheriň eteginde ýerleşýän “Türkmengallaönümleri” döwlet birleşiginiň Ruhabat galla önümleri önümçilik...

düýn 15:24
1821

Serdar Berdimuhamedow Surinam Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Surinam Respublikasynyň Prezidenti Çandrikapersad Santohä Türkmenistan bilen Surinam Respublikasynyň arasynda...