Türkmenistanyň DIM-de Latwiýanyň Ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

  • 22.05.2024 11:36
  • 3223
Türkmenistanyň DIM-de Latwiýanyň Ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

21-nji maýda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Ahmet Gurbanow bilen Latwiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi (oturýan ýeri Daşkent ş.) Reýnis Trokşanyň arasynda duşuşyk geçirildi.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde geçirilen gepleşikleriň barşynda taraplar syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarynda Türkmenistan bilen Latwiýanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyna we mundan beýläk hem ösdürmegiň geljegine garadylar. Halkara gün tertibiniň birnäçe möhüm meseleleri boýunça hem pikir alşyldy.
Özara hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary hökmünde ykdysady we durmuş pudaklary görkezildi, hususan-da ikitaraplaýyn Ykdysady, senagat we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisini geçirmegiň, özara iş saparlaryny hem-de Medeniýet günlerini guramagyň, şeýle hem bilim ulgamynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


şu gün 11:53
2215

Türkmenistanyň we Polşanyň DIM-leri hyzmatdaşlyk maksatnamasyna gol çekdiler

Warşawada Türkmenistan bilen Polşanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Ahmet Gurbanow, polýak tarapyna Polşanyň...

18.06.2024 16:46
9602

Tokioda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi

2024-nji ýylyň 12-14-njy iýuny aralygynda Ýaponiýada Türkmenistanyň mediniýet günleri geçirildi. 12-nji iýunda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Medeniýet günleriniň we «Pähim-paýhas ummany...

18.06.2024 16:33
18943

Russiýa we Türkmenistan wizalaryň sany boýunça kowidden öňki döwürdäki derejesini dikeltdi

Häzirki wagtda 40 müňden gowrak türkmen talyby Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýar. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Iwan Wolynkin ORIENT-e beren interwýusynda aýtdy. Diplomat şeýle hem...

18.06.2024 15:43
2865

Türkmenistanyň biržasy geçen hepdäniň geleşikleriniň jemi bahasyny habar berdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleri...