Türkmenistanyň DIM-inde GDA-nyň Baş sekretary bilen duşuşyk geçirildi

  • 22.05.2024 11:33
  • 3430
Türkmenistanyň DIM-inde GDA-nyň Baş sekretary bilen duşuşyk geçirildi

21-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde GDA-nyň Baş sekretary Sergeý Lebedew bilen duşuşyk geçirildi.

Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, S.Lebedew 24-nji maýda Aşgabat şäherinde geçiriljek GDA-nyň agza döwletleriniň Hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň geçirilmegi bilen baglanyşykly guramaçylyk meselelerini maslahatlaşmak üçin ýurdumyza geldi.
Gepleşigiň dowamynda GDA-nyň çäklerinde netijeli hyzmatdaşlyk etmek üçin giň mümkinçilikleriň bardygy beýan edildi. Hususan-da taraplar bilelikdäki çäreleriň tertibine, GDA-nyň çäklerinde şu ýylyň dowamynda iň ýokary we ýokary derejelerde geçiriljek ýygnaklaryň gün tertibine seretdiler.
S.Lebedew Türkmenistanyň GDA-a işjeň gatnaşmagynyň agza döwletleriň arasyndaky gatnaşyklary pugtalandyrmakda möhüm ähmiýetini belläp, Türkmenistan bilen özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmegiň Arkalaşygyň ileri tutýan ugurlarynyň biri bolmagynda galýandygyny nygtady.


düýn 18:21
4569

Daşoguz we Balkan welaýatlarynda galla oragyna girişildi

14-nji iýunda Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň ekerançylary galla oragyna girişdiler. Şu ýyl türkmen gallaçylarynyň öňünde güýzlük bugdaý üçin bölünip berlen jemi 690 müň gektar meýdandan 1 million 400 müň tonna...

düýn 17:21
8869

Mejlis Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň täze beýanynyň taslamasyny işläp taýýarlaýar

14-nji iýunda geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berdi. D.Gulmanowa “Magtymguly Pyragynyň...

düýn 17:17
9165

Serdar Berdimuhamedow «Türkmenstandartlary» gullugynyň işini yzygiderli kämilleşdirmegiň möhümdigini nygtady

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer H.Geldimyradow standartlaşdyrmak we metrologiýa ulgamyndaky işleri döwrüň talabyna laýyk getirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi....

düýn 16:42
3620

Türkmenistan karbamidli formaldegid konsentratyny satyn alar

Prezident Serdar Berdimuhamedow anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň karbamid öndürýän zawodlarynyň önümçiligi üçin zerur bolan karbamidli formaldegid konsentratyny satyn almak...