3-nji iýunda planetalaryň ýörişi bolar: 6 planeta bir hatara düzüler

  • 19.05.2024 21:56
  • 15283
3-nji iýunda planetalaryň ýörişi bolar: 6 planeta bir hatara düzüler

2024-nji ýylyň 3-nji iýunynda Ýeriň ýaşaýjylary “Planetalaryň ýörişi” diýlip atlandyrylýan ajaýyp astronomiki hadysanyň şaýady bolarlar. Şol gün Gün ulgamynyň alty planetasy: Merkuriý, Ýupiter, Uran, Mars, Neptun we Saturn asmanda bir hatara düzüler diýip, Starwalk.space-e salgylanýan RBK habar berýär.

Bu Ýer togalagynyň dürli künjeklerinden syn edip boljak uly deňleşme bolar. Ýupiteri, Merkurini, Marsy we Saturny adaty göz bilenem görüp bolar. Şeýle-de, dürbüsi ýa-da teleskopy bar adamlar Urany we Neptuny hem görüp bilerler.
Kosmiki hadysany görmek üçin wagty dogry saýlamaly: ýerleşýän ýeriňizde daňyň haçan atýandygyny bilmeli we şondan azyndan bir sagat öň synlamaga başlamaly. Siziň duran ýeriňizden planetalaryň deňleşmesiniň nähili we haçan görünjekdigini barlamak üçin Starwalk Space portaly Sky Tonight programmasyny ulanmagy maslahat berýär.
Günüň bir tarapynda birnäçe planetanyň biri-birine golaý hatara düzülme  hadysasyna astronomiýada “planetalaryň deňleşmesi” diýilýär. Emma NASA öz neşirlerinde “planetalaryň ýörişi” diýen adalgany ulanýar.
Kiçijik planetalaryň ýörişleri ýygy-ýygydan bolýar. Munda köplenç üç ýa-da dört asman jisimi hatary düzülýär. Bäş ýa-da ondan köp planetanyň “gatnaşýan” ýörişleri  seýrek hasaplanýar.
Geljek ýylyň ahyryna çenli  jemi bäş ýörişiň bolmagyna garaşylýar: 2024-nji ýylyň 3-nji iýunynda we 28-nji awgustynda, şeýle hem 2025-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda, 28-nji fewralynda we 29-njy awgustynda.
Esasanam, 2025-nji ýylyň 28-nji fewralyndaky hadysa has tapawutlanar, Gün ulgamynyň beýleki ýedi planetasynyň hemmesi bir hatara düzüler. Emma bu hadysany has gowy synlamak üçin teleskop gerek bolar.


şu gün 19:58
21

Gün 20 minut dowam eden güýçli M derejeli alawy çykardy

Günüň üstünde M5.8 derejeli alaw hasaba alyndy. Bu barada Amaly geofizika institutyna (FGBU "IPG") salgylanýan TASS habar berýär. 20 minut dowam eden alaw 21-nji iýunda Aşgabat wagty bilen ir sagat 04:16-da 3719...

16.06.2024 16:19
28212

Aý 18 ýyldan soň ilkinji gezek durar. Bu nähili bolup geçýär?

Ýakynda seýrek astronomiki hadysa bolup geçer – Aý hereketini togtadar (ýa-da Aýyň uzak durmasy bolar). Bu hadysa 18,6 ýyldan bir gezek bolup geçýär diýip, Live Science neşiri habar berýär. Bu hadysa soňky gezek...

10.06.2024 13:57
9876

Ýerdäki ýerasty suwlar 2100-nji ýyla çenli ulanmaga ýaramsyz bolmagy mümkin

Üstümizdäki asyryň ahyryna çenli Ýerdäki ýerasty suwlar ep-esli gyzar we dünýäde suw çökgünliginiň döremegine sebäp bolar. Nature Geoscience žurnalynda çap edilen barlagda alymlar şunuň ýaly ýagdaýy çaklaýarlar...

04.06.2024 11:02
10938

Şu gün Ýeri güýçli magnit tupany gurşap alar

Şu gün, 4-nji iýunda Ýer Günüň görlüp-eşidilmedik işjeňligi sebäpli G3 derejeli güýçli magnit hadysasyny başdan geçirer. Bu barada Russiýanyň Gün astronimiýasy barlaghanasyna salgylanyp, Life.ru ýazýar. Alymlaryň...