Maradonanyň mirasdüşerleri kakasynyň “Altyn topunyň” auksiondan aýrylmagyny talap etdiler

  • 18.05.2024 18:59
  • 17535
Maradonanyň mirasdüşerleri kakasynyň “Altyn topunyň” auksiondan aýrylmagyny talap etdiler

Argentinanyň meşhur futbolçysy Diego Maradonanyň gyzlary onuň 1986-njy ýyldaky dünýä çempionatynda ýeňiji bolanda alan “Altyn topuny” Pariždäki auksiondan aýyrmaklaryny talap edýär diýip, Associated Press habar berýär.

Oýunçynyň mirasdüşerleri bu sylagyň onlarça ýyl ozal Neapoldaky bankdan ogurlanandygyny tassyklaýarlar. Birnäçe ýyldan bäri ol ýitirilen hasaplanyp gelýärdi.
Futbolçynyň gyzlary baýragy yzyna almak üçin kazyýete ýüz tutmakçy bolýarlar.
“Altyn topuň” Aguttes auksion öýüne çykarylandygyny ýatladýarys, lotuň başlangyç bahasy aýan edilmedi.
Maradona 2020-nji ýylda 60 ýaşynyň içinde aradan çykdy.

düýn 15:22
4395

Redmi K70 Ultra çykmaga taýýarlanýar. Onuň global wersiýasy Xiaomi 14T Pro diýlip atlandyryldy

Redmi K80 seriýasynyň bildiriş edilmeginiň öňüsyrasynda Xiaomi kompaniýasy ýene bir smartfony - Redmi K70 Ultra-ny çykarmaga taýynlanýar. Täze önüm 2407FRK8EC model belgisi bilen GSMA IMEI maglumatlar bazasynda...

düýn 07:39
3002

14-19-njy iýunda Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatry: 15.06.2024 «Mejbury tebip bolan» 19:00; 16.06.2024 «Gelin gelýär...» 19:00; 17.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00; 18.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00...

12.06.2024 16:08
7399

Aşgabadyň kinoteatrlarynda 13 – 16-njy iýunda görkeziljek filmler we multfilmler

Şu hepde Türkmenistanyň kinoteatrlarynda dürli ýaşdaky tomaşaçylar üçin filmleriň giň toplumy, şol sanda birnäçe premýeralar hödürlenýär. Täzelikleriň arasynda baş keşbi Jennifer Lopeziň ýerine ýetirmeginde ylmy...

12.06.2024 15:34
4731

Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň Döwlet sirklerinde şüweleňler geçiriler

Türkmenistanyň Döwlet sirki 16-njy iýunda sagat 18:00-da sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar. Çykyşlaryň dowamynda sahnada Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň artistleriniň dünýä belli “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar...