Google smartfon kamerasynyň üsti bilen işleýän Project Astra kömekçisini hödürledi

  • 17.05.2024 23:10
  • 3174
Google smartfon kamerasynyň üsti bilen işleýän Project Astra kömekçisini hödürledi

Google I/O konferensiýasynda Google DeepMind tarapyndan işlenip düzülen innowasion emeli aň kömekçisi Project Astra hödürlendi. Ol ulanyjy bilen hakyky wagtda aragatnaşyk saklamak üçin smartfon kamerasyny ulanýar we giň mümkinçilikler toplumyny hödürleýär. Işläp düzüjiler ol geljekde adamlaryň gündelik durmuşynda zerur kömekçä öwrüler diýip hasaplaýarlar.

Güýçli multimodal Google Gemini modeline esaslanýan Project Astra diňe bir wizual maglumatlary seljermek bilen çäklenmän, eýsem ulanyjy bilen söhbetdeş bolmagy başarýar. Konferensiýada programma birnäçe haýran galdyryjy funksiýalary görkezdi:

  • Obýektleri tanamak: Astra smartfon kamerasy bilen görlen aýdym-saz kolonkasyny tanamagy we hatda onuň ulanyjy tarapyndan görkezilen aýratyn detalynyň adyny aýtmagy başardy.
  • Kontekste düşünmek: Astra penjireden panorama arkaly şäheri tanady we onuň gözel ýerleri barada gürrüň berdi.

Google DeepMind-yň baş müdiri Demis Hassabisiň aýtmagyna görä, Project Astra gündelik durmuşda aýrylmaz kömekçi bolar. Ol geljekde diňe bir smartfonlarda däl, eýsem “akylly” äýneklerde-de elýeterli bolar.
Project Astra-nyň resmi reliziniň senesi heniz yglan edilmedi.


17.05.2024 07:26
2530

Google OpenAI-den bir gün soň Gemini Live emeli aň kömekçisini hödürledi

Google söhbetdeşlik guramagy, dürli çeşmelerden maglumatlary gaýtadan işlemegi we söhbetdeşligiň mazmunyny ýatda saklamagy başarýan täze emeli aň kömekçisi Gemini Live-i anons etdi. Onuň tanyşdyrylyşy her ýyl geçirilýän...

09.04.2024 14:19
2734

Google şekil kodlamak üçin täze Jpegli formatyny tanyşdyrdy

Google kompaniýasy Jpegli atly täze kodlaýyş kitaphanasyny yglan etdi. Has az ýer tutmek bilen, şekiliň gowulaşdyrylan öndürijiligini we hilini üpjün edýär. Jpegli adaty JPEG standarty, şol sanda 8 bitli format...

20.03.2024 13:56
8631

Android 15 hatda öçürilen smartfony hem tapyp biler

Google kompaniýasy Android 15 operasion ulgamyna täze bir aýratynlyk girizer, ol öçürilen ýagdaýynda hem smartfonyň ýerleşýän ýerini kesgitlemäge mümkinçilik berer. Dogrusy, bu aýratynlyk diňe täze enjamlarda elýeterli...

10.03.2024 22:47
4119

Google Chrome indi saýtlary programmalara öwrüp biler

Google Chrome-yň beta-wersiýasynda ulanyjylara web-sahypalary PWA programmalaryna öwürmäge mümkinçilik berýän funksiýa peýda boldy. Leopeva64 ulanyjysy tarapyndan ýüze çykarylan bu täze aýratynlyk “Saklap galmak...