Türkiýäniň ilkinji Togg T10X awtomobili Ýewropa çykýar

  • 17.05.2024 17:36
  • 25815
Türkiýäniň ilkinji Togg T10X awtomobili Ýewropa çykýar

Türkiýäniň Togg awtomobili Ýewropa bazaryna çykar we ilki Germaniýadan başlap, bu ýerde 2025-nji ýylda satylyp başlanar. Bu barada Türkiýäniň senagat we tehnologiýalar ministri Fatih Kajyr aýtdy diýip, ixbt.com habar berýär.

“Biz häzir tutuş pudagy özgertmegiň hereketlendirijisi bolan täze brendiň döremeginiň şaýady bolýarys. Togg 2025-nji ýylyň başynda Germaniýada satylyp başlanar we şeýlelik bilen Ýewropa bazaryna çykar” – diýip, ministr belledi.

Ol Türkiýäniň ýollaryna eýýäm 30 müň töweregi Togg-yň çykandygyny aýtdy. Häzir awtomobili işläp düzüjiler programma üpjünçiligini kämilleşdirmegiň üstünde zähmet çekýärler, ýakynda ýüzi tanaýyş tehnologiýasy-da goşuldy. Mundan başga-da, awtoulagy awtonom dolandyryş we emeli aň ugrunda hem kämilleşdirmek meýilleşdirilýär.
Häzirlikçe alyjylar üçin diňe Togg T10X elektrokrossoweri elýeterlidir. Ýanwar aýynda Türkiýe ikinji Togg modeli T10F-i hödürledi, ol Türkiýede 2025-nji ýylda satuwa çykar.
Türkiýe ýedi ýylyň içinde bir milliona golaý elektromobil çykarmagy meýilleşdirýär.


17.06.2024 18:17
9667

Türkiýede täze Mercedes E-Class çykdy. Motory 1,5 l

Mersedes Türkiýede 1,5 litrlik hereketlendirili täze E-Class-y hödürledi diýip, Motor1 habar berýär.   Türkiýede awtoulaglara goýulýan salgyt gaty ýokary, şonuň üçin käbir brendler pes salgyt kategoriýalaryna düşmek...

16.06.2024 01:39
4908

Hyundai özüniň iň arzan elektrik awtoulagy bolan Inster bilen tanyşdyrdy

Hyundai şeýle at bilen dünýä bazarlarynda elýeterli boljak A-segmentli Inster elektrik awtoulagyny hödürledi, şol bir wagtda ol Koreýanyň bazarynda Casper Electric hökmünde satylar. Tehniki aýratynlyklary baradaky...

12.06.2024 15:15
25901

Hatda kosmosdan hem görünýär: Teslada satylmadyk awtoulaglaryň ummasyz gory üýşdi

Tesla kompaniýasy kuwwatlyklarynyň artmagy we satylmadyk awtoulaglaryň ummasyz ätiýajynyň toplanmagy meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolýar diýip, ITHome habar berýär. 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde kompaniýa 433 371...

10.06.2024 14:07
5329

Ford Kýölnde “geljegiň zawodyny” işe girizdi. Onda Explorer elektrik ulagynyň önümçiligi ýola goýlar

Ford Ýewropadaky elektrik ulaglaryny öndürmeklige  ýöriteleşen ilkinji zawodynda täze, doly elektrikleşdirilen Ford Explorer-i ýygnap başlady. Kýölndäki 2 milliard dollarlyk maýa goýum maksatnamasynyň çäginde döwrebaplaşdyrylan...