Hytaý çölünde düýeler üçin ýolyşyk goýuldy

  • 17.05.2024 13:39
  • 20118
Hytaý çölünde düýeler üçin ýolyşyk goýuldy

Hytaý çölünde düýeleriň hereketini düzgünleşdirmek üçin ýolyşyklar goýuldy diýip, Oddity Central ýazýar.

Ýolyşyklar Gansu welaýatynda gurnaldy. Munuň sebäbi her ýyl maý aýynyň başynda ýerli çölde geçirilýän baýramçylyk sebäpli, ol ýere müňlerçe adamyň gelýändigi we düýelerde gezmelemegiň esasy güýmenjeleriň birine öwrülýändigi bilen baglanyşyklydyr. Şonuň üçin ýerli häkimiýetler haýwanlaryň we düýelileriň hereketini düzgünleşdirmek üçin şeýle ädim ätdiler.
Mundan başga-da, guramaçylaryň aýtmagyna görä, festiwal döwründe düýeleriň dyknyşygy emele geldi, goýlan ýolyşyklar bolsa bu meseläni-de çözmäge kömek etdi. Syýahatçylar hem ýagdaýy çözmek üçin şeýle çemeleşmä ýokary baha berip, şular ýaly zady hiç ýerde görmändiklerini aýtdylar.


18.06.2024 15:41
18399

Arzuwyny hasyl etmek üçin 50 ýyl: ABŞ-nyň ýaşaýjysy özbaşdak gala galdyrypdyr

Koloradodaky kiçeňräk Raý şäherçesinde ýaşaýan Jim Bişop 50 ýyl mundan öň başlan galasynyň gurluşygyny tamamlady. Daşdan we reňklenen aýnadan gurlan adaty bolmadyk desga ýerli ýadygärlige öwrüldi we ýüzlerçe adamyň...

18.06.2024 09:41
21976

Gurbanguly we Ogulgerek Berdimuhamedowlaryň agtyklaryna Hytaýdan sowgatlar geldi

Mälim bolşy ýaly, 17-nji maýda Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly maslahat geçirildi. Oňa türkmen halkynyň Milli Lideriniň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa hem-de Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw...

17.06.2024 18:29
5539

Huawei HarmonyOS hytaý bazarynda ilkinji gezek Apple-iň iOS-yndan öňe geçdi

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde Huawei-iň HarmonyOS operasion ulgamy Hytaýyň bazaryndaky paýy boýunça Apple-iň iOS-yndan öňe geçdi. Bu barada Gizmochina habar berýär. Counterpoint Research barlag kompaniýasynyň...

16.06.2024 11:08
12530

Hytaýda bir pişik skeýtbordda gezmelemegiň tizligi boýunça dünýä rekordyny goýdy

Bao Szy lakamly pişik haýwanlaryň arasynda skeýtbordda gezmelemegiň tizligi boýunça dünýä rekordyny goýdy, ol 12 sekuntda 10 metr aralygy geçdi. Rekord Bao Szynyň itlere tälim bermek bilen meşgullanýan hojaýyny...