Ýygna-da, diňläber: LEGO işleýän retro radioly toplum çykarar

  • 14.05.2024 12:05
  • 4094
Ýygna-da, diňläber: LEGO işleýän retro radioly toplum çykarar

LEGO retro stilinde işleýän radioly täze toplumy bildiriş etdi. Toplum 906 bölekden ybarat bolup, ulular üçin niýetlenendir diýip, daniýaly kompaniýanyň resmi web sahypasyna salgylanýan Mail.ru habar berýär.

LEGO Icons seriýasyna goşulan täze önüm 1-nji iýunda satuwa çykarylar. 80-nji ýyllaryň stilindäki radiopriýomnik taryhda yz galdyran dürli simwoliki zatlary: Eýfel diňini, SLS raketasyny, “Titanik” gämisini we hatda PAC-MAN oýun awtomatyny öz içine alýan seriýa goşular.
Täze toplumda antenna we iki dinamik bolar we tumblerleri we dolandyryjylary ulanyp, ýygylygy sazlap bolýar, hatda AM we FM diapazonlarynyň arasynda ondan-oňa geçip bolýar. Şeýle-de bolsa, hemme zat beýle bir ýönekeý hem däl: hakyky radio tolkunlaryň ýerine radiopriýomnik öňünden göz öňüne tutulan sazlary we ýaýlymlary goýberýär.
Emma halaýan aýdymlaryňyzy diňlemek üçin ony smartfona birikdirip bolýar - toplumda munuň üçin radionyň arka tarapynda ýörite bölüm bar.
Konstruktoryň bahasy 100 dollar.

düýn 23:10
963

Google smartfon kamerasynyň üsti bilen işleýän Project Astra kömekçisini hödürledi

Google I/O konferensiýasynda Google DeepMind tarapyndan işlenip düzülen innowasion emeli aň kömekçisi Project Astra hödürlendi. Ol ulanyjy bilen hakyky wagtda aragatnaşyk saklamak üçin smartfon kamerasyny ulanýar...

düýn 19:40
9040

Tutanhamonyň atasy faraon Amenhotep III-niň ýüz keşbi döredildi. Ol 3400 ýyl mundan ozal ýaşap geçepdir

Braziliýaly grafika dizaýneri Sisero Morais dünýäni ýene bir paleontologik rekonstruksiýasy bilen tanyşdyrdy. Bu gezek hünärmen Gadymy Müsüriň iň meşhur faraonlarynyň biri bolan Amenhotep III-niň ýüz keşbini döretdi...

düýn 07:26
1930

Google OpenAI-den bir gün soň Gemini Live emeli aň kömekçisini hödürledi

Google söhbetdeşlik guramagy, dürli çeşmelerden maglumatlary gaýtadan işlemegi we söhbetdeşligiň mazmunyny ýatda saklamagy başarýan täze emeli aň kömekçisi Gemini Live-i anons etdi. Onuň tanyşdyrylyşy her ýyl geçirilýän...

16.05.2024 13:37
11844

Dubaýdaky Al-Sinniýa adasyndaky dürçüler şäheriniň harabalyklary IV asyra degişli hasaplanylýar

Arheologlar Dubaýyň 42 km demirgazyk-gündogarynda ýerleşýän Al-Sinniýa adasyndan birnäçe gadymy oturymly ýerleriň galyndylaryny tapdylar. Tapyndylar sebitiň irki taryhyny açýar diýip, BAE-niň Syýahatçylyk we arheologiýa...