Apple “akylly gysdyrgyjy” patentledi: gajetde gulaklygyň we smartfonyň aýratynlyklary bar

  • 14.05.2024 11:59
  • 3693
Apple “akylly gysdyrgyjy” patentledi: gajetde gulaklygyň we smartfonyň aýratynlyklary bar

Apple “ugrukdyrylan sesli dakylýan enjam” - gulaklyklara (nauşniklere) alternatiwa bolup biljek we smartfonlaryň köp aýratynlyklaryny özünde saklaýan kindiwanja gysdyrgyç üçin patent aldy diýip, Mail.ru ýazýar.

Gajet eşiklere dakylýar we dinamikler, mikrofonlar hem-de prosessor bilen enjamlaşdyrylandyr. Ol ses kömekçisi bilen habarlaşmaga, jaň etmäge, sesleri ýazga almaga, ses belliklerini etmäge (leksiýalary konspekt etmän bilersiňiz), şeýle hem "akylly öýe" gözegçilik etmäge mümkinçilik berer diýlip garaşylýar.
Patente görä, akylly gysdyrgyjyň eýesi başgalara oňaýsyzlyk döretmezden, aýdym diňläp biler. Enjam sesleri diňe ulanyjynyň gulagyna gönükdirýän ýörite dinamik bilen enjamlaşdyrylandyr, beýlekilere hiç zat eşidilmez.
Enjamyň bazara haçan çykaryljakdygy entek yglan edilmedi. Apple-iň, köplenç, köpçülikleýin önümçilige girizilmeýän işläp taýýarlamalary patentleýändigini bellemelidiris.
Ozal kupertinoly kompaniýanyň uly göwrümli tanyşdyryş dabarasyny geçirendigini, onda M4 çipli täze iPad Pro-ny, M2 çipli iPad Air, täzelenen Apple Pencil Pro stilusyny we Magic Keyboard klawiatura-daşlygy hödürländigini ýatladýarys.


21.05.2024 13:28
6106

Apple taryhda iň inçe iPhone-yň peýdasyna iPhone Plus-dan ýüz öwrüp biler

Apple kompaniýanyň taryhynda iň inçe smartfon boljak täze iPhone-ny çykarmaga taýynlanýar. iPhone 17 Slim diýlip atlandyrylýan bu modeliň 2025-nji ýylyň sentýabr aýynda iPhone 17 bilen birlikde hödürlenmegine garaşylýar...

08.05.2024 15:08
3056

Apple täze önümleriniň tanyşdyrylyşyny geçirdi: iPad Pro, iPad Air, Apple Pencil Pro we beýlekiler

7-nji maýda Apple kompaniýasy Let Loose tanyşdyrylyş dabarasyny geçirip, täzelenen iPad Air we iPad Pro planşetlerini, şeýle-de Apple Pencil Pro stilusyny we Magic Keyboard klawiaturasyny hödürledi.   iPad Air...

21.04.2024 10:03
11371

2024-nji ýylyň iň gowy kameraly smartfonlary: Bilermenler iň gowy 12 modeli saýladylar

Meşhur Tech Spurt You-Tube kanalynyň bilermenleri iň ýokary hilli suratlary düşürýän 12 smartfony saýladylar. Bellenilişi ýaly, iň gowy kameraly smartfon saýlananda diňe bir megapiksel sanyna däl, eýsem optiki...

15.04.2024 06:08
3195

Apple ulanylan bölek şaýlary peýdalanyp, iPhone-ny abatlamaga rugsat berer

Apple iPhone-ny abatlaýyş syýasatyny ýumşadýar: 2024-nji ýylyň güýzünden başlap müşderiler we hyzmat merkezleri abatlaýyşda öň ulanylan bölekleri peýdalanyp bilerler. Birinji tapgyrda batareýalary, displeýleri...