Hytaý SkyNet-i işe girizýär. Ol Ýeriň islendik ýerinde internete girmäge niýetlenendir

  • 12.05.2024 20:18
  • 9707
Hytaý SkyNet-i işe girizýär. Ol Ýeriň islendik ýerinde internete girmäge niýetlenendir

Hytaý dünýäniň islendik ýerinde ýokary tizlikli internete girmek üçin döredilen ägirt uly internet hemralarynyň ulgamy bolan SkyNet-iň gurluşygyna başlady. Şu maksat bilen 9-njy maýda ilkinji Zhihui Tianwang-01 (Smart SkyNet-01) synag emeli hemrasy ýurduň günorta-günbataryndaky Siçan kosmodromyndan üstünlikli uçuryldy diýip, scmp.com. habar berýär.

SkyNet tory Hytaýyň Aerokosmos ylmy-tehnologiýa korporasiýasy (CASC) tarapyndan işlenip düzülýär we onuň “bütin dünýäde görünmeýän zolaksyz şahsylaşdyrylan giň zolakly tor hyzmatlaryny” hödürlemegine garaşylýar.
Orbita jemi 16 ýa-da 32 SkyNet hemrasyny çykarmak meýilleşdirilýär, olar 20 müň km belentlikde ýerleşip, SpaceX-iň Starlink hemralarynyň orbitasyndan 40 esse ýokarda ýerleşer. Bu has giň gurşawy üpjün eder, ýöne signalyň gijigip gelmegine getirer, emma geçiriş ukybyna kän bir täsir etmez.
SkyNet beýleki iki aragatnaşyk hemra ulgamy bilen bilelikde işlär: GuoWang we G60 Starlink. Olaryň her biri pes Ýer orbitasyndaky 12 000 hemradan ybarat bolar. Deňeşdirmek üçin Starlink, esasanam bäsdeşlik ýoklugy sebäpli,  220 Mbit/s tizlikli 6000 hemra ulanyp, kosmosdan internet hyzmatyny üpjün edýär. CASC infrastrukturasyny çalt giňeltmegi we 2025-nji ýyla çenli 500 Gbit/s tizlige ýetmegi meýilleşdirýär.
Hytaýyň ýüz tanamak arkaly raýatlary yzarlaýyş ulgamyna hem SkyNet diýilýär, ýöne häzirki wagtda Ýer we kosmos ulgamlarynyň arasyndaky baglanyşyk belli däl.


18.05.2024 18:57
6257

Hytaýyň elýeter bahaly gumanoid roboty çüýşe açýar, hoz döwýär we tost çöregini taýynlaýar

Hytaýyň Unitree kompaniýasy öý we ofis üçin elýeterli hem-de uniwersal kömekçi bolup durýan täze G1 robot-gumanoidini hödürledi diýip, New Atlas neşiri ýazýar. Robotyň 43 dereje erkinligi bar (ýagny, bogunlary...

07.05.2024 23:13
12167

Hytaýly inženerler uçýan halas ediş halkasyny ýasady

Ozal Türkiýäniň Antalýa şäherindäki halas edijileriň gark bolup barýan adama halas ediş halkasyny sanlyja sekundyň içinde gowşurmak üçin dron ulanyp başlandyklaryny habar beripdik. Hytaýly inženerler olardan ozdurdylar...

04.05.2024 14:16
5495

Hytaý ilkinji gezek Aýyň arka tarapyndan toprak almak üçin “Çane-6” stansiýasyny uçurdy

Hytaý taryhda ilkinji gezek Aýyň arka tarapyndan toprak nusgalaryny ýygnamak üçin “Çane-6” awtomatik kosmos stansiýasyny üstünlikli uçurdy. Uçuş Hytaýyň Merkezi telewideniýesi tarapyndan ýaýlyma berildi diýip,...

24.04.2024 18:20
10810

Hytaýyň emeli hemralary Aýyň arka ýüzüniň suratlaryny iberdiler

Space.com portalynyň habaryna görä, Hytaýyň 2024-nji ýylyň mart aýynda uçurylan Tiandu-1 we -2 hemralary Aýyň arka ýüzüniň şekillerini üstünlikli ugradyp, aragatnaşyk we nawigasiýa tehnologiýalarynyň ilkinji synaglaryny...