Hytaýda seýrek “bulut şaglawugy” hadysasy bolup geçdi

  • 12.05.2024 08:53
  • 18143
Hytaýda seýrek “bulut şaglawugy” hadysasy bolup geçdi

Hytaýda “bulut şaglawugy” diýlip atlandyrylýan seýrek tebigy hadysa bolup geçdi. Goýry bulutlar dag gerşiniň üsti bilen aşak inip, suw akymyny ýada salýardy diýip, 9Trevel portaly habar berýär.

Şeýle seýrek hadysa daglarda howanyň temperaturasynyň birden pese gaçmagy we güýçli ýel netijesinde bolup geçýär. Belentlikdäki bulutlar eňňide tarap eňýärler, soňra grawitasiýanyň täsiri bilen eňňitden aşak inýärler.
Ýöne jülgedäki temperaturanyň daglardaky temperatura garanda has ýokarydygy sebäpli,  şeýle “şaglawuk” Ýere degen badyna ýitmek bilen bolýar.


düýn 15:12
11931

1-nji iýundan Aşgabat - Awaza - Aşgabat aralygynda awtobuslar gatnap başlar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 1-njy iýundan başlap, Aşgabat – Awaza – Aşgabat ugry boýunça awtobus gatnawyny ýola goýýar. Bu barada "Türkmenawtoulaglary" agentliginiň saýtynda habar...

26.05.2024 22:59
8100

Iň gowy baha-hil gatnaşygy boýunça Ýewropa şäherleriniň reýtingi düzüldi

Britaniýanyň Post Office kompaniýasyndan ýyllyk “Şäher çykdajylarynyň barometrine” (City Costs Barometer) görä, Wilnýus şäheri syýahatçylar üçin elýeterliligi boýunça ýene-de öňdebaryjy boldy. Latwiýanyň paýtagtyna...

26.05.2024 18:59
6896

Wenesiýa 11 günüň içinde şähere bir günlük gelýän syýahatçylardan bir million ýewro golaý gazandy

Wenesiýa täze syýahatçylyk salgydynyň hereket eden ilkinji 11 gününde tas bir million ýewro gazandy. 5 ýewro möçberdäki salgyt şäheriň bir günlük myhmanlaryndan alynýar, bu Weneto sebitiniň ýaşaýjylaryna, talyplara...

24.05.2024 21:09
17357

Saud Arabystanynda sebitde iň iri akwapark gurulýar

Saud Arabystanynda nobatdaky adaty bolmadyk taslamanyň durmuşa geçirilişi görkezildi. Er-Riýaddan uzak bolmadyk ýerde "Akwarabiýa" akwaparkynyň gurluşygy ýokary depginlerde alnyp barylýar diýip, New Atlas portaly...