Islandiýada dünýäde iň uly atmosferany arassalaýyş zawody işe girizildi

  • 11.05.2024 18:32
  • 15549
Islandiýada dünýäde iň uly atmosferany arassalaýyş zawody işe girizildi

Islandiýada Ýeriň atmosferasyny hapalaýjy maddalardan arassalamak boýunça dünýäde iň uly zawod işläp başlady. Bu barada ixbt.com habar berýär.

Mammoth atly fabrika atmosferadan kömürturşy gazyny göni tutýan ikinji täjirçilik desgasydyr. Ol Climeworks kompaniýasy tarapyndan guruldy we bu 2021-nji ýylda açylan birinji fabrikadan 10 esse uludyr.
Mammoth howadan kömürturşy gazyny sorup alyp, ony Ýeriň astyna goýberýär. Desga atmosferadan ýylda 36 000 tonna uglerody aýryp bilýär. Şol bir wagtyň özünde, ABŞ-da şu ýylyň ahyrynda ýylda 500 000 tona aýryp biljek fabrikany işe girizmek meýilleşdirilýär.
Şeýle-de bolsa, käbir ekologlar şeýle desgalary netijesiz, gymmat hasaplap, olaryň diňe zyňyndylary azaltmak meselesinden ünsi sowýandyklaryny belleýärler. Climeworks takyk mukdary aýtmaýar, ýöne atmosferadan aýrylýan her tonna kömürturşy gazynyň 100 dollara däl-de, 1000 dollara golaýdygyny belleýär. Tehnologiýanyň köpçülikleýin we işjeň bolmagy üçin bolsa tonna üçin 100 dollar soňky görkeziji hasaplanýar. Kompaniýa bir tonna üçin 100 dollar maksadyna, takmynan, 2050-nji ýyla çenli ýetip biljekdigini aýdýar.
Şeýle-de belläp geçsek, alymlar global klimat maksatlaryna ýetmek üçin her ýyl atmosferadan 70 mln tonna kömürturşy gazyny aýyrmalydygyny belleýärler.


16.05.2024 07:04
7768

Energetika ministrligi, «Türkmengaz» we GIZ "ýaşyl" ösüş ugrunda Ähtnama gol çekdiler

14-nji maýda Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen maslahatyň çäklerinde Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň, “Türkmengaz” döwlet konserniniň...

06.05.2024 15:06
22702

Dubaý dünýäde iň uly emeli tokaýy ösdürip ýetişdirer: kenar ýakasynyň 72 km ugrunda 100 million agaç oturdylar

Dubaýda kenar ýakasynyň ugry bilen 72 kilometre uzap gidýän dünýäde iň uly emeli tokaý peýda bolar. Dubai Mangroves (“Дубайские мангровые леса”) diýlip atlandyrylýan bu taslama 100 million mangr agajynyň ekilmegini...

03.05.2024 14:37
19991

Garagum derýasynda suwuň derejesini ölçemek we hasabyny ýöretmek üçin awtomatik ulgam işe girizildi

2-nji maýda Aşgabat şäheriniň töwereginde Garagum derýasynyň suw mukdaryny hem-de derejelerini ölçemek üçin suwuň hasabyny ýöredýän täze awtomatlaşdyrylan ulgam dabaraly ýagdaýda ulanyşa girizildi. Ol Türkmenistanyň...

01.05.2024 12:10
7295

Aşgabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň suw hojalyk meseleleri maslahatlaşyldy

30-njy aprelde Aşgabatda “Arçabil” myhmanhanasynda Suw serişdeleri we daşky gurşaw boýunça sebit taslamasyny (WAVE) durmuşa geçirmegiň çäklerinde Ýer ýüzüni goramagyň gününe gabatlanyp, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň...