Artistleriň çykyşy, dronlaryň şüweleňi... Magtymgulynyň heýkeliniň açylyşyna taýýarlyk görülýär 

  • 11.05.2024 00:53
  • 16527
Artistleriň çykyşy, dronlaryň şüweleňi... Magtymgulynyň heýkeliniň açylyşyna taýýarlyk görülýär 

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer M.Mämmedowa “Magtymguly Pyragy” medeni-seýilgäh toplumynyň hem-de Magtymguly Pyragynyň ýadygärliginiň açylyş dabarasyna görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Şunuň bilen baglylykda, meýilleşdirilen dabarany ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek maksady bilen, degişli işleriň ýerine ýetirilýändigi barada habar berildi. Çäräniň çäklerinde edebi-çeper kompozisiýalaryň görkezilişini hem-de teatr artistleriniň, medeniýet işgärleriniň  we sungat ussatlarynyň dürli çykyşlaryny,  şeýle hem ýadygärlige gül goýmak çäresini, yşyklaryň we dronlaryň üsti bilen şekilleriň görkezilişini  hem-de baýramçylyk feýerwergini guramak göz öňünde tutulýar.
Dabara Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp medeniýet ministrleri derejesinde geçirilýän halkara maslahatyna hem-de “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” atly halkara ylmy maslahatyna gatnaşýan daşary ýurtly myhmanlaryň,  TÜRKSOÝ-a agza döwletleriň ÝUNESKO-nyň işleri barada Milli toparlarynyň wekilleriniň,   şeýle hem ýurdumyzdaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň we işgärleriniň gatnaşmaklary göz öňünde tutulýar.
Prezident Serdar Berdimuhamedow 17-nji maýda türkmeniň beýik ogly Magtymguly Pyragynyň heýkeliniň we medeni-seýilgäh toplumynyň açylyş dabarasynyň geçiriljekdigini aýdyp, wise-premýere  dabarany hem-de halkara çärelerini ýokary derejede guramak boýunça degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.


düýn 23:27
4215

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda «Hindi söýgüsi» sahna oýny goýuldy

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda hindi dramaturgy Gopalakrişna Paraçuriniň pýesasy esasynda «Hindi söýgüsi» sahna oýnunyň görkezilişi boldy. Bu barada "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron neşiri habar...

düýn 23:06
4504

“Türkmentelekomyň” topary Halkara kiber çempionatynda üçünji ýeri eýeledi

“Türkmentelekomyň” hünärmenleri “Senagatlaşan Russiýanyň sanly industriýasy” maslahatynyň çäklerinde onlaýn görnüşde geçirilen abraýly halkara kiber çempionatynda üçünji orny eýeledi. “Türkmenistan: Altyn asyr”...

düýn 16:28
7437

Türkmenistanyň Döwlet sirki Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli çykyşlaryna çagyrýar

Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet sirki şowhunly şüweleň maksatnamasyny taýýarlady. Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň artistleri hem-de «Galkynyş» milli at üstündäki oýunlar topary...

27.05.2024 12:35
2748

Aşgabatda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli dabaralar geçirildi

26-njy maýda Aşgabatda her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli haly we haly önümleriniň sergisi hem-de Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XXIV mejlisi...