Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynda elektron maglumat binýatlar ulgamy dörediler

  • 10.05.2024 23:13
  • 7639
Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynda elektron maglumat binýatlar ulgamy dörediler

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginde hem-de Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynda elektron maglumat binýatlar ulgamyny döretmek meýilleşdirilýär. Bu barada wise-premýer H.Geldimyradow 10-njy maýda geçirilen Hökümet mejlisinde habar berdi.

Wise-premýer awtomatlaşdyrylan elektron maglumat binýatlar ulgamyny döretmek we ornaşdyrmak, olaryň elýeterliligini we kiberhowpsuzlygyny üpjün etmek boýunça durmuşa geçirilýän işler barada habar berildi. Hususan-da, wise-premýer Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginde hem-de Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynda binýatlar ulgamyny döretmegiň we ornaşdyrmagyň tehniki şertleriniň  we tehniki ýumşuň taslamasy barada hasabat berdi.
Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň Pensiýa  gaznasynyň alyp barýan işini yzygiderli kämilleşdirmegi dowam etmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. Döwlet Baştutany bu işde sanly hyzmatlaryň gerimini giňeltmegiň, onuň mümkinçiliginden doly  peýdalanmagyň möhüm ähmiýetini belledi hem-de wise-premýere bu ulgamda awtomatlaşdyrylan elektron maglumat binýatlar ulgamyny döretmek boýunça degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.


şu gün 23:33
39

Gyrgyzystan Türkmenistanyň elýeterli derman serişdelerini satyn almak barada gyzyklanýar

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri Myrat Mämmedow Gyrgyzystanyň Saglygy goraýyş ministri Alymkadyr Beýşenaliýew bilen duşuşyp, derman we lukmançylyk enjamlary babatda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň...

şu gün 22:51
25

Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçihanasy welosipedli ýöriş we futbol ýaryşyny gurady

Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçihanasy Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekilhanasy bilen bilelikde Waşington şäherindebirnäçe medeni we sport çärelerini geçirdi. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä...

şu gün 13:50
3716

Eýranyň işewür wekiliýeti Aşgabada geldi

27-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Eýran Yslam Respublikasynyň işewür wekiliýetiniň agzalary bilen duşuşyk geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär. Wekiliýeti...

şu gün 13:44
3993

Raşid Meredow Astanada Gazagystanyň daşary işler ministri bilen duşuşdy

27-nji maýda Astanada Türkmenistanyň we Gazagystan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň wise-premýeri, daşary işler ministri Raşid...