Meşhur futbolçy Braziliýada 100-e golaý adamy suw joşmasyndan halas etdi

  • 09.05.2024 15:31
  • 30823
Meşhur futbolçy Braziliýada 100-e golaý adamy suw joşmasyndan halas etdi

Madridiň “Atletikosynyň”, “Çelsiniň” we Ispaniýanyň milli ýygyndysynyň öňki oýunçysy Diego Kosta dostlary bilen bilelikde Braziliýanyň Riu-Grandi-du-Sul ştatynyň çäklerinde bolup geçen suw joşmasyndan 100-e golaý adamy halas etmäge kömek etdi. Bu barada Cadena SER habar berýär.

Futbolçy türgenleşikden soň öýüne gelýärkä, kömek soran adamlar toparyna duşýar. Ol öz gidrosiklini zyýan çekenleriň ygtyýaryna berýär hem-de degişli suw ulaglary bolan dört dostuny çagyrýar. Netijede, olar suw basan ýerlerden 100-e golaý adamy çykarmaga kömek edýärler.
Ýatlap geçsek, häzir 35 ýaşly Diego Kosta Braziliýada “Gremio” üçin oýnaýar.
Braziliýanyň günortasyndaky suw joşmalarynyň netijesinde azyndan 67 adam ýogaldy, ýene 101 adam dereksiz ýitdi. Riu-Grandi-du-Sul ştatynyň häkimiýetleriniň hasaplamalaryna görä, 69 müň adam öýünden mahrum boldy, azyndan 13 müň adam wagtlaýyn ýaşaýyş punktlarynda bolýar. 


10.05.2024 13:34
14526

UFC-niň çempiony Aleks Pereýra Braziliýada suw joşmalaryndan zyýan çekenlere $100 000 bagyş etdi

Ýarym agyr agram derejesinde UFC-niň titulynyň häzirki eýesi Aleks Pereýra Braziliýanyň günortasynda suw joşmalaryndan ejir çekenlere 100 000 dollar bagyş etdi. Bu barada MMA HOJE salgylanyp, metaratings.ru habar...

02.05.2024 14:08
33870

BAE täze çabgalara sezewar bolýar

Birleşen Arap Emirlikleriniň ýaşaýjylary tupanly çabgalar sebäpli täze gaýly howa bilen ýüzbe-ýüz boldular. Adatdan daşary ýagdaýlar, çökgünlikler we tebigy betbagtçylyklar boýunça milli edara (NCEMA) ilaty seresap...

01.05.2024 23:44
30142

Hytaýyň Guançžou şäherine topuň ululygyndaky doly ýagdy

Hytaýyň 13,8 million ilatly Guançžou şäherine topuň ululygyna barabar ölçegde doly ýagdy. Tebigy betbagtçylyk güýçli tupandan soň bolup geçdi diýip, Naked Science ýazýar. Doly binalaryň penjirelerini döwdi, awtoulaglara...

18.04.2024 17:57
12913

Indoneziýanyň adalarynyň birinde Ruang wulkany atyldy

17-nji aprelde Indoneziýada Demirgazyk Sulawesi welaýatynyň Tagulandang adasynda ýerleşýän Ruang wulkanynyň güýçli atylmasy bolup geçdi diýip, ýerli metbugata salgylanýan The New York Times ýazýar. Ýerli wagt bilen...