Fortune 100-e girýän Gucci we beýleki kompaniýalar eýýäm Apple Vision Pro-ny iş üçin ulanýarlar

  • 08.05.2024 22:26
  • 3607
Fortune 100-e girýän Gucci we beýleki kompaniýalar eýýäm Apple Vision Pro-ny iş üçin ulanýarlar

Apple Vision Pro iri kompaniýalaryň arasynda meşhurlyk gazanýar. Apple-iň baş direktory Tim Kukyň sözlerine görä, Fortune 100 kompaniýalarynyň ýarysy işinde garyşyk hakykat garniturasynyň bu modelini eýýäm ulanýar diýip, AppleInsider-e salgylanýan, gagadget ýazýar.

Enjamyň satuwlary barada takyk görkezijiler aýan edilmese-de, Kuk onuň dürli iş ugurlarynda tiz ulanylyp başlandygyny aýtdy. Apple-iň  maliýe direktory Luka Maestri Vision Pro-nyň ulanylyşynyň anyk mysallaryny getirdi - KLM Airlines-de uçar hereketlendirijisini işläp taýýarlamak, Porsche-de bilelikdäki hyzmatdaşlyk we Lowe's-iň aşhana dizaýny.
Gucci-niň moda pudagynda innowasiýa goşundylaryny döretmek üçin eýýäm Vision Pro-nyň mümkinçiliklerinden peýdalanyp başlamagy munuň ýene bir mysalydyr.
Tim Kuk Vision Pro-ny Mac bilen deňeşdirip, enjamyň müşderilere hyzmat ediş pudaklaryndan başlap, bilim beriş we medisina çenli dürli pudaklarda ulanylýandygyny görkezdi.
Vision Pro - bu ulanyjylara hakyky giňişlikde sanly obýektler bilen täsirleşmäge mümkinçilik berýän garyşyk hakykat gulaklygydyr. Enjam Apple M2 prosessory we Apple R1 goldaw çipi bilen işleýär. Vision Pro 2023-nji ýylyň iýun aýynda hödürlenip, 2024-nji ýylyň fewral aýynda bazara çykdy.
Apple Vision Pro-nyň bahasy 3 499 dollardan başlaýar, ýöne konfigurasiýa baglylykda müň dollara çenli gymmat bolup biler.


27.05.2024 16:04
3596

iMac-yň “atasy” Apple önümleriniň adyndaky “i”-den ýüz öwürmegi teklip etdi

Kompýuterleriň iMac liniýasynyň adyny döreden marketolog Ken Sigall indi Apple önümleriniň adynda “i” prefiksini ulanmagy bes etmäge çagyrýar diýip, Wired ýazýar. 1998-nji ýylda iMac döredilende, TBWA\Chiat\Day...

27.05.2024 15:55
3095

Apple iPhone-da bozulan suratlaryň açylmagyna sebäp bolýan näsazlygy düzetdi

iPhone-yň eýeleriniň köpüsi ýakymsyz duýdansyzlyk bilen ýüzbe-ýüz boldular: maý aýynyň ortalarynda çykan iOS 17.5 täzelenmesinden soň, enjamda bireýýäm bozulan suratlar “açylyp” ugrady. Bu barada “Rambler”  habar berýär...

26.05.2024 23:01
3516

Apple iOS üçin täze emojiler peýda bolar: gözüniň aşagy “haltaly” ýüz, pil, ýapraksyz agaç...

Apple kompaniýasy 2024-nji ýylyň ahyrynda ýa-da 2025-nji ýylyň başynda iOS operasion sistemasyndaky iPhone, iPad, Mac we beýleki gurluşlarynda emoji assortimentiniň üstüni ýetirer. Bu barada Unicode konsorsiumynyň...

24.05.2024 11:18
14120

iPhone 16 täze reňklerde elýeterli bolar

Tianfeng International-yň analitigi Ming-Çi Kuo iPhone 16 hatarynyň täze reňkleri barada habar berdi diýip, IXBT habar berýär. Onuň berýän maglumatyna görä, iPhone 16 Pro we iPhone 16 Pro Max gara, ak ýa-da çal...