Serdar Berdimuhamedow Bäherden sement zawodynyň ikinji tapgyryny açdy

  • 08.05.2024 12:36
  • 28036
Serdar Berdimuhamedow Bäherden sement zawodynyň ikinji tapgyryny açdy

Şu gün, 8-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatyndaky ýylda 1 million tonna sement öndürmäge niýetlenen Bäherden sement zawodynyň ikinji tapgyryny açdy diýip, TDH habar berýär. 

2005-nji ýylda ulanmaga berlen Bäherden sement zawody Merkezi Aziýa sebitinde şunuň ýaly kärhanalaryň iň irileriniň biri bolup durýar. 
Senagat toplumynyň ikinji tapgyry Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda, «Beýik-Bina» hususy kärhanasy tarapyndan guruldy. 
Şeýle hem bu taslamany durmuşa geçirmäge önümçilik işini meýilnamalaşdyrmak we dünýäniň sement senagaty üçin taslamalary dolandyrmak boýunça hyzmatlary hödürleýän Germaniýanyň «KHD Humboldt Wedag» iri inženerçilik kompaniýasy çekildi.


Täze zawod dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň iň täze enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr. Bu bolsa uly isleg bildirilýän ýokary hilli sementiň PS-400, PS-500, PS-600 görnüşlerini hem-de sulfata durnukly portlandsementi öndürmäge mümkinçilik berýär. 
Beýleki desgalarda bolşy ýaly, bu zawodda hem önümçiligiň ekologiýa taýdan arassalygyna we ähli bellenen kadalaryň berjaý edilmegine aýratyn üns berildi. Çünki daşky gurşawyň goraglylygy ýurdumyzda iri senagat desgalarynyň gurluşygynda aýrylmaz şertleriň biri bolup durýar. 
Ýaňy-ýakynda, ýagny şu ýylyň mart aýynda Lebap welaýatynda ýyllyk kuwwaty 1 million tonna sement öndürmäge ukyply bolan sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň açylyş dabarasy boldy.


şu gün 13:15
189

Türkmenistan CNPC bilen “Galkynyş” gaz känini özleşdirmegiň ikinji tapgyryny durmuşa geçirmegi maslahatlaşdy

28-nji maýda Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi A.Begliýew Hytaýyň dünýä belli “CNPC” kompaniýasynyň ýurdumyzdaky şahamçasynyň ýolbaşçysy Çen Huaýlun bilen duşuşdy. Duşuşykda gaz...

şu gün 07:42
3520

Serdar Berdimuhamedow Gitanas Nausedäni Litwanyň Prezidentligine gaýtadan saýlanylmagy bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow jenap Gitanas Nausedä Litwa Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanylmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi. Döwlet Baştutany şu ýakymly mümkinçilikden...

düýn 23:33
6837

Gyrgyzystan Türkmenistanyň elýeterli derman serişdelerini satyn almak barada gyzyklanýar

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri Myrat Mämmedow Gyrgyzystanyň Saglygy goraýyş ministri Alymkadyr Beýşenaliýew bilen duşuşyp, derman we lukmançylyk enjamlary babatda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň...

düýn 22:51
7792

Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçihanasy welosipedli ýöriş we futbol ýaryşyny gurady

Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçihanasy Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekilhanasy bilen bilelikde Waşington şäherindebirnäçe medeni we sport çärelerini geçirdi. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä...