Klawiaturasynyň kemçiligi sebäpli milliardlarça smartfon hakerlerden goragsyz galdy

  • 06.05.2024 15:05
  • 9133
Klawiaturasynyň kemçiligi sebäpli milliardlarça smartfon hakerlerden goragsyz galdy

Citizen Lab-iň kiberhowpsuzlyk boýunça hünärmenleri meşhur Android klawiatura programmalarynda çynlakaý meseläni ýüze çykardylar. Gowşak goraglylyk  hüjümçilere düwmeleriň basylyşyny tutup ýetişmäge mümkinçilik berýär, parollar, habarlar we kredit kartoçkasynyň maglumatlary ýaly, gizlin maglumatlary bilmäge mümkinçilik alýar diýip, Gizmochin-ä salgylanýan Mail.ru ýazýar.

Bu mesele Tencent (QQ Pinyin), Baidu (IME), iFlytek (IME), Samsung (Android Keyboard), Xiaomi (Baidu, iFlytek we Sogou klawiaturalary) we beýleki brendler ýaly meşhur öndürijileriň programmalaryna degişlidir. Kemçiligi - klawiaturalaryň açar düwmelerini maglumatlary şifrlemezden geçirmegi.
Maglumatlary tutup almaga ukyply her bir adam adaty tekst habarlaryndan başlap, parollar we kredit kartoçkasynyň maglumatlary ýaly, gizlin maglumatlara çenli ulanyjynyň klawiaturada ýazýan zatlarynyň hemmesini okap biler. Çeşmäniň belleýşi ýaly, ele salnan maglumatlaryň göwrümi diýseň uly bolup biler.
Gözlegçiler bu gowşaklygyň diňe Huawei klawiatura programmasynda ýokdugyny anykladylar.
Öndürijileriň köpüsi meseläni düzeltmek üçin eýýäm täzelenmeleri çykardylar. Şeýle-de bolsa, Honor-yň QQ Pinyin programmasy we Tencent  henizem düzetmegiň ýollaryny gözlemegi dowam edýär .
Howpsuzlyk boýunça hünärmenleri Android-iň ulanyjylaryna enjamlaryny iň soňky wersiýa çenli täzelemegi, tassyklanmadyk çeşmelerden programmalary almazlygy we hasaplaryny goramak üçin ygtybarly parollary we iki faktorly tassyklamany ulanmagy maslahat berýärler.

şu gün 13:04
110

Awstraliýaly alymlar “kofe betonyndan” ýanýoda döretdiler

Awstraliýanyň Melburn şäherindäki RMIT uniwersitetiniň gözlegçileri dünýäde ilkinji bolup kofe löderesi goşulyp öndürilen betony synagdan geçirdiler. Synagyň çäklerinde üstünden hereket edilende materialyň çydamlylygyna...

şu gün 12:06
55

Hytaý kompaniýasy dünýäde “gaýnadyp boljak” ilkinji smartfon çykardy

Hytaýyň AGM kompaniýasy dünýäde iň berk smartfonlaryň biri hökmünde AGM X6 smartfonyny hödürledi, diýip Hi-Tech ýazýar. Täze önümiň esasy aýratynlygy, dürli täsirlere aşa çydamlylygydyr. Smartfon IP69 standarty...

şu gün 12:01
1

Şweýsariýa şokolady saglyk üçin has peýdaly etmegiň usulyny tapdy

Şweýsariýaly gözlegçiler şokolad öndürijileri bilen bilelikde deserti diňe bir süýji däl, eýsem, saglyk üçin has peýdaly etjek resepti işläp düzdiler. Mundan başga-da, täze tehnologiýa önümçilik galyndylarynyň...

şu gün 11:56
3

Kelläni transplantasiýa etmek ýakyn 8 ýylda hakykata öwrülip biler

Newrobiologiýa we biomedisina ýöriteleşen amerikaly BrainBridge adam kellesini donoryň bedenine geçirip bilýän enjamyň konseptini hödürledi diýip, New Atlas ýazýar. Operasiýa birnäçe robot gollary dolandyrjak emeli...