Ependi Kann festiwalyna gatnaşar: Molla Nasreddin baradaky film türki döwletleriň ählisinde düşüriler

  • 06.05.2024 11:36
  • 10434
Ependi Kann festiwalyna gatnaşar: Molla Nasreddin baradaky film türki döwletleriň ählisinde düşüriler

Alty sany türki döwletiň - Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Türkiýäniň, Özbegistanyň, Gazagystanyň we Gyrgyzystanyň çäginde "Molla Nasreddin - agyr günlerde dost" atly çeper filmiň surata düşürmek işleri geçiriler.

Film bu ýurtlaryň bilelikdäki taslamasy bolar we umumytürki gymmatlyklaryna, däplerine we gahrymanlaryna bagyşlanar diýip, Türkmenistan habarlar portaly Report agentligine salgylanyp habar berýär.
Filmiň režisýory bolup, belli azerbaýjanly kinematograf Wagif Mustafaýew çykyş eder. Ýurtlaryň her birinde belli aktýorlar çykyş eder. Surata düşürmek işleri awgust aýynda başlanyp, şu ýylyň ahyryna çenli tamamlanar.
Bellenilişi ýaly, TÜRKSOÝ tarapyndan prodýusserlik ediljek film, Kanndaky kino festiwalyna we beýleki abraýly halkara film görkezilişlerine hödürlener.
Türkmen jemgyýetinde Hoja Nasreddin "Ependi" ady bilen meşhurdyr. 2022-nji ýylda ÝUNESKO-nyň hökümetara komitetiniň Marokko Patyşalygynyň paýtagtynda geçirilen 17-nji mejlisinde kabul edilen karara laýyklykda, Türki dilli ýurtlarda meşhur bolan Hoja Nasreddin Ependiniň şorta sözlerini aýtmak däbi ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi.
Belläp geçsek, Türkmenistan ýakynda Gündogaryň bu meşhur gahrymany barada öz filmini hem surata düşürdi. Onuň režisýory - Myrat Orazow boldy. Keşpleri Türkmenistanyň halk artistleri Çary Seýitliýew we Öwez Gelenow ýerine ýetirdi. Ependiniň keşbini Kemal Orazow janlandyrdy. "Türkmenfilm" birleşigi tarapyndan düşürilen "Ependi" filminiň şu ýylyň maý aýynda çykmagyna garaşylýar.


düýn 23:27
5

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda «Hindi söýgüsi» sahna oýny goýuldy

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda hindi dramaturgy Gopalakrişna Paraçuriniň pýesasy esasynda «Hindi söýgüsi» sahna oýnunyň görkezilişi boldy. Bu barada "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron neşiri habar...

düýn 23:06
7

“Türkmentelekomyň” topary Halkara kiber çempionatynda üçünji ýeri eýeledi

“Türkmentelekomyň” hünärmenleri “Senagatlaşan Russiýanyň sanly industriýasy” maslahatynyň çäklerinde onlaýn görnüşde geçirilen abraýly halkara kiber çempionatynda üçünji orny eýeledi. “Türkmenistan: Altyn asyr”...

düýn 16:28
4182

Türkmenistanyň Döwlet sirki Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli çykyşlaryna çagyrýar

Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet sirki şowhunly şüweleň maksatnamasyny taýýarlady. Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň artistleri hem-de «Galkynyş» milli at üstündäki oýunlar topary...

düýn 11:48
2345

2023-nji ýylyň iýul-dekabr aýlarynda iň meşhur Netflix taslamalary saýlandy

Netflix hyzmaty 2023-nji ýylyň iýul aýyndan dekabr aýy aralygynda platformada iň meşhur bolan filmler we seriallar barada maglumatlary hödürledi. Bu barada Variety habar berýär. Filmleriň arasynda baş keşpleri...