Özbegistan dünýä bazarynda altynyň satuwy boýunça öňdeligini saklap galdy

  • 06.05.2024 10:21
  • 9462
Özbegistan dünýä bazarynda altynyň satuwy boýunça öňdeligini saklap galdy

Özbegistan dünýä bazarynda altynyň eksporty boýunça nobatdaky gezek lider boldy diýip, Daryo.uz ýazýar.

Altyn boýunça bütindünýä geňeşiniň (World Gold Council) habar bermegine görä, 2024-nji ýylyň mart aýynda Özbegistan altynyň 11 tonnasyny dünýä bazaryna çykaryp, Tailanddan (10 tonna) we Iordaniýadan (4 tonna) öňe geçdi.
2023-nji ýylyň netijeleri boýunça Özbegistan gymmat bahaly metalyň arassa satuwy boýunça diňe Gazagystandan yza galdy. Özbek altynyny esasy satyn alyjy ýurt Hytaý boldy, ondan soňra Polşa we Singapur gelýär.
Belläp geçsek, 2024-nji ýylyň 1-nji aprelindäki ýagdaýa görä, Özbegistanyň altyn-walýuta ätiýaçlyklarynyň möçberi 34,19 mlrd dollara ýetdi. Mart aýy boýunça bu görkeziji 1,99 milliard dollar artdy. Munuň özi ýylyň ilki iki aýynda gözegçilik edilen pese düşmäniň öwezini doldy.


24.05.2024 20:25
5435

Serdar Berdimuhamedow Özbegistanyň Premýer-ministriniň orunbasaryny kabul etdi

24-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň...

19.05.2024 12:38
23811

Özbegistanyň Türkmenistandaky ilçisi Daşoguzda serhetara söwda zolagyna baryp gördi

Özbegistanyň Türkmenistandaky ilçisi Akmaljan Kuçkarow Daşoguz welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, serhetara türkmen-özbek söwda zolagynyň gurluşyk meýdançasyna baryp gördi. Diplomat Söwda merkeziniň gurluşygynyň...

01.05.2024 12:14
81000

Türkmenabatda Türkmen-özbek hökümetara toparynyň mejlisi geçirildi

30-njy aprelde Lebap welaýatynyň edara ediş merkezinde Suw hojalyk meseleleri boýunça bilelikdäki türkmen-özbek hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Oňa iki goňşy ýurduň döwlet düzümleriniň birnäçesiniň...

30.04.2024 13:12
4439

Türkmenistanyň wekiliýeti Daşkent maýa goýum forumyna gatnaşar

Türkmenistanyň wekiliýeti 2-3-nji maýda geçiriljek III Daşkent halkara maýa goýum forumyna gatnaşar diýip, ORIENT habar berýär. Foruma dünýäniň 84 döwletinden 2500 töweregi wekiliň, şol sanda Hökümet, iri kompaniýalaryň...