1,3 milliard dollar: ABŞ-da laosly, rak keselli bir migrant jekpot utdy

  • 01.05.2024 18:09
  • 18225
1,3 milliard dollar: ABŞ-da laosly, rak keselli bir migrant jekpot utdy

Laosly, rak keseli bilen göreşýän migrant 1,3 milliard dollar möçberindäki Powerball jekpotyny gazandy diýip, The New York Post habar berýär.

Oregon ştatynyň Portlend şäherinden 46 ýaşly Çeng Sefang Powerball peteginiň şowly petek bolandygyny bilip, gözlerine ynanyp bilmedi. Sekiz ýyl bäri rak keseli bilen göreşýän Sefan ajaýyp ýeňiş baradaky habary alanda, soňky himiýa bejergisini tamamlapdy.
Oregon lotereýasy tarapyndan guralan metbugat ýygnagynda Sefan "Men lotereýa üçin minnetdar we nesibäme begenýärin" - diýdi. Ol bu şowlulygyň durmuşyny üýtgedendigini aýtdy.
Çeng we onuň aýaly Duanpen nesibeli birnäçe petegi satyn almak üçin 100 dollar bagyş eden dosty bilen utuşy deň paýlaşmagy meýilleşdirýär. Salgytlar tölenenden soň, takmynan, 422 million dollar boljak puly olar bir gezekde almagy karar etdiler.
Sefan: “Maşgalamy we saglygymy üpjün edip bilerin. Özüme gowy lukman taparyn"-diýdi. Indi ol Oregondan jaý satyn almakçy bolýar we lotereýa oýnamagy dowam etdirmegi meýilleşdirýär.


düýn 13:08
19406

100 ýaşly ýigit we 102 ýaşly gelin: ABŞ-da dünýäniň iň garry jübüti durmuş gurdy

Filadelfiýanyň (ABŞ) 100 ýaşly ýaşaýjysy Berni Littman 102 ýaşly Marjori Fiterman bilen durmuş gurdy. Är-aýal Ginnesiň rekordlar kitabyna girip biler – olaryň  umumy ýaşy öňki rekorddan azyndan 7 ýyl ýokary diýip...

düýn 07:49
20773

“Ýeke özi öýde” filmindäki Kewiniň öýi satuwa çykaryldy

Çikagonyň eteginde “Ýeke özi öýde” filminiň sýužetine görä Kewin Makkallisteriň maşgalasynyň ýaşan jaýy satuwa çykaryldy. Meýdany 848 inedördül metr bolan iki gatly jaý üçin 5,25 million dollar soraýarlar diýip...

19.05.2024 12:10
4276

Ýokary öndürijilikli superkompýuterleriň reýtingi hödürlendi. Olaryň 171-isi ABŞ-da, 80-isi Hytaýda

Dünýäde iň ýokary öndürijilikli superkompýuterleriň täzelenen Top-500 reýtingi hödürlendi. Sanawyň ilkinji bäş orny üýtgewsiz galdy. Eýýäm üçünji gezek birinji orny ABŞ-nyň Energetika ministrliginiň Ok-Rij milli...

14.05.2024 14:10
9257

Edebiýat birleşdirýär: Daşoguzda amerikan-türkmen kitap ýarmarkasy geçirildi

11-nji maýda Daşoguz welaýat kitaphanasynda ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň, Türkmenistanyň Hökümetiniň we Daşoguzyň Amerikan burçunyň bilelikde guramagynda amerikan-türkmen kitap ýarmarkasy geçirildi. Bu...