Britaniýa gurluşlarda gowşak parollary ulanmagy gadagan edýän kanuny güýje girizdi

  • 01.05.2024 10:53
  • 3027
Britaniýa gurluşlarda gowşak parollary ulanmagy gadagan edýän kanuny güýje girizdi

Britaniýada smart-gurluşlarda “admin” ýa-da “12345” ýaly gowşak parollaryň ulanylyşyny gadagan etmegi göz öňünde tutýan sarp edijileri haker hüjümlerinden goramak düzgünleri güýje girdi. Bu barada “The Guardian” neşirine salgylanyp, epravda.com habar berýär.

Şeýlelikde, ähli smart-gurluşlaryň minimal howpsuzlyk ülňülerine laýyk gelmelidigini kesgitleýän täze kanuna laýyklykda, Beýik Britaniýada “admin” ýa-da “12345” ýaly gowşak parollary bolan tehnikalar gadagan ediler.
Ylym, innowasiýa we tehnologiýa departamentiniň maglumatlaryna görä, telefon, telewizor we akylly gapy jaňlaryny öndürijiler indi internete birikdirilen gurluşlary kiber-jenaýatçylaryň elýeterli bolmagyndan goramaga hukuk taýdan borçludyrlar, ulanyjylara bolsa gajetleri sazlanlarynda adaty parollary üýtgetmek teklip edilýär.

“Şu günden başlap sarp edijiler smart-gurluşlarynyň kiber-jenaýatçylaryndan goraglydygyna has ynamly bolup bilerler, sebäbi biz dünýäde olaryň şahsy durmuşynyň, maglumatlarynyň we maliýe ýagdaýlarynyň howpsuzlygyny kepillendirjek ilkinji kanunlary güýje girizýäris” diýip, ylym we tehnologiýa ministri Jonatan Berri belledi.

Bu kanun Beýik Britaniýanyň kiber-jenaýatçylyga garşy durnuklylygyny güýçlendirmegi maksat edinýän Önümleriň we telekommunikasion infrastrukturanyň howpsuzlygy (PSTI) režiminiň çäklerinde güýje girýär.


27.05.2024 16:06
6510

Beýik Britaniýa 2026-njy ýyldan başlap ýollarda awtopilotyň ulanylmagyna rugsat berer

Beýik Britaniýa 2026-njy ýyldan başlap köpçülikleýin ýollarda awtopilotyň ulanylmagyna rugsat berer. Bu 2022-nji ýyldan bäri ähli zerur tassyklamalary başdan geçiren “Awtomatlaşdyrylan ulag serişdeleri hakynda...

18.05.2024 19:01
9803

Teýlor Swiftiň syýahaty Beýik Britaniýanyň ykdysadyýetine 1 milliard funt sterling getirip biler

Teýlor Swiftiň konsert syýahaty aýdym-saz taryhynda iň girdejili bolup biler. The Eras Tour-yň Beýik Britaniýanyň ykdysadyýetini 1 milliard funt sterling ýokarlandyrmagyna garaşylýar diýip, “Business Matters” Barclays...

18.05.2024 17:03
5513

81 ýaşly Pol Makkartni ilkinji britaniýaly sazanda-milliarder boldy

Meşhur sazanda, “The Beatles” toparyny esaslandyryjylaryň biri Pol Makkartni baýlygy 1 mlrd funt sterlingden geçen ilkinji britaniýaly sazanda boldy. “The Times” neşiriniň habar berşi ýaly, geçen ýyl Poluň we onuň...

17.05.2024 17:57
6448

Britaniýa tarapyndan geçirilen “Ýewrowideniýe – 2023” BAFTA baýragyna eýe boldy

Ukrainanyň adyndan Britaniýa tarapyndan geçirilen “Ýewrowideniýe – 2023” Beýik Britaniýanyň Birleşen Korollygynyň baş telewizion baýragy BAFTA Television Awards-dan “Göni ýaýlymda iň gowy şou” nominasiýasynda baýraga...