Kononenko açyk kosmosa çykmaga nähili taýýarlyk görülýändiginiň syrlaryny paýlaşdy

  • 30.04.2024 21:38
  • 9686
Kononenko açyk kosmosa çykmaga nähili taýýarlyk görülýändiginiň syrlaryny paýlaşdy

Her gezek açyk kosmosa çykmak – bu diňe bir çylşyrymly iş bolman, eýsem, Ýer ýüzünde-de, HKS-da-da hünärmenler toparynyň sazlaşykly işlemegini talap edýän gymmat amal. Bu barada Roskosmos-yň kosmonawtlar toparynyň serkerdesi, Türkmenistanyň Gahrymany Oleg Kononenko aýtdy.

Kosmonawt TASS-a beren interwýusynda: "Çykyşyň" ýerdäki köp sanly hünärmenleriň gatnaşmagyndaky juda gymmat işdigine düşünip, öz işimize örän ussatlyk bilen çemeleşýäris " - diýip nygtady.
Kononenkonyň sözlerine görä, gäminiň daşyndaky çärelere taýýarlyk - bu bortdaky resminamalary, wideo materiallary öwrenmek, edilmeli hereketleriň meýilnamasyny jikme-jik ara alyp maslahatlaşmak we wezipeleriň dykgat bilen paýlanmagy ýaly hysyrdyly iş.
Kosmonawtlar geçilýän ýollary öwrenmäge aýratyn üns berýärler.

“Nireden geçmelidigini öňünden maslahatlaşýarys, sebäbi kosmos kostýumynda töweregi görüş gaty çäklidir. Nirededigiňe, barýan ugruňa düşünmek diýseň kyn. Şeýle hem, işleriň geçiriljek ýerlerinde tutawaçlaryň sanyny ýada salmak bilen, käbir ýerlerde nämä üns bermelidigi barada öňünden ylalaşýarys. Bularyň hemmesi çykyş wagtynda has çalt geçmäge kömek edýär, geçilýän ýerler üçin we iş ýerlerinde goşmaça nokatlary gözlemeklige az wagt sarp edýäris " - diýip, Kononenko belledi.

24-nji aprelde Kononenko bilen Nikolaý Çub şu ýyl ilkinji gezek açyk kosmosa çykdylar.


düýn 21:31
7543

ABŞ adamlary 2 aýyň içinde Marsa eltip biljek raketa döretmekçi bolýar

Arizonadan (ABŞ) Howe Industries kompaniýasy impulsly plazma raketasyny döretmegiň üstünde işleýär. NASA-da aýtmaklaryna görä, ol  Marsa uçuş wagtyny iki aýa çenli gysgaldyp biler. Täze tehnologiýa aşa gysylan...

düýn 21:20
7584

NASA Ýewropanyň iň jikme-jik suratlaryny ýaýratdy

Ýupiteriň buzly "aýy" bolan Ýewropanyň iň jikme-jik suratlary çap edildi. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda “Ýunona” kosmiki gämisi tarapyndan düşürilen suratlar alymlara astynda suwuk suw bar diýip hasaplanýan emeli...

20.05.2024 22:27
17429

Sibirde ýüwrük dinozawryň täze görnüşi tapyldy

Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Zoologiýa institutynyň, Sankt-Peterburgyň döwlet uniwersitetiniň (SPbGU) we Kuzbassyň Döwlet ülkäni öwreniş muzeýiniň paleontologlary Kuzbassyň Şestakowo obasynyň (Sibir federal...

20.05.2024 12:09
14325

Bizden 55 ýagtylyk ýyly uzaklykda Ýeriň ölçegindäki bir planeta tapyldy: onda bir ýyl 17 sagat dowam edýär

Astronomlar Ýeriň ululygyndaky täze ekzoplanetany tapdylar. SPECULOOS-3 b diýlip atlandyrylan bu obýekt bizden bary-ýogy 55 ýagtylyk ýyly uzaklykda ýerleşýär we aşa sowuk gyzyl kindiwanja ýyldyzyň daşyndan aýlanýar...