Şu ýyl Aýda 4G peýda bolar. Nokia we NASA Aý bazasy üçin tory işe girizerler

  • 29.04.2024 13:40
  • 4037
Şu ýyl Aýda 4G peýda bolar. Nokia we NASA Aý bazasy üçin tory işe girizerler

Finlýandiýanyň Nokia kompaniýasy Aýda 4G tory gurnamak boýunça taslamanyň üstünde işleýär. IXBT-iň ýazmagyna görä, NASA kompaniýa bilen täjirçilik kosmos mümkinçiliklerini ösdürmek maksatnamasynyň bir bölegi hökmünde geljekdäki, aýratynam Artemis maksatnamasynyň çäklerindäki missiýalara peýdaly boljak şertnama baglaşdy.

SpaceX raketasy şu ýylyň ahyrynda 4G esasy stansiýasy bolan kosmos gämisini Aýa iberer, ýöne onuň takyk senesi entek yglan edilmedi.
Tor Bell Labs laboratoriýasynyň bazasynda gurulýar we Aýyň günorta polýusynda oturdylar.
Ol gonuş modulynyň, Lunar Outpost roweriniň we Micro-Nova bunkeriniň arasynda aragatnaşygy üpjün etmek üçin ulanylar.
Lunar Outpost Şeklton gerşiniň golaýyndaky ýerleri öwrener we Micro-Nowa bolsa ol ýerde Aý buzunyň ozal ýüze çykarylan subutnamalaryny tassyklamak üçin Şeklton kraterine düşer. 4G ulgamy buz şekillerini Ýere hakyky wagtda geçirmäge mümkinçilik berer.


düýn 21:31
7543

ABŞ adamlary 2 aýyň içinde Marsa eltip biljek raketa döretmekçi bolýar

Arizonadan (ABŞ) Howe Industries kompaniýasy impulsly plazma raketasyny döretmegiň üstünde işleýär. NASA-da aýtmaklaryna görä, ol  Marsa uçuş wagtyny iki aýa çenli gysgaldyp biler. Täze tehnologiýa aşa gysylan...

düýn 21:20
7584

NASA Ýewropanyň iň jikme-jik suratlaryny ýaýratdy

Ýupiteriň buzly "aýy" bolan Ýewropanyň iň jikme-jik suratlary çap edildi. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda “Ýunona” kosmiki gämisi tarapyndan düşürilen suratlar alymlara astynda suwuk suw bar diýip hasaplanýan emeli...

düýn 21:13
12449

Geografiýa mugallymy öz bagyndan ýüzi syrly gadymy dildäki ýazgyly daş tapdy

Beýik Britaniýanyň Kowentri şäherinden 55 ýaşly geografiýa mugallymy Grem Senýor öz bagyndan uly bolmadyk gönüburçly daş tapdy. Artefaktyň ýüzünde  gadymy keltleriň ogam elipbiýinde oýulyp ýazylan ýazgy bar. Senýor...

23.05.2024 13:21
13033

Hytaýda ýaşy 1800 ýyl bolan otagly we penjireli üç sany kaşaň gubur tapyldy

Arheologlar Şandun welaýatynda dizaýny boýunça ýaşaýyş jaýlaryna meňzeýän ýaşy 1800 ýyl bolan gubury tapdylar. Hytaýyň Sosial ylymlar akademiýasynyň Arheologiýa institutynyň berýän habaryna görä, Han döwrüne (b...