Kakao agaçlaryna ýokuşýan wirus dünýäniň şokolad önümçiligine howp salýar

  • 26.04.2024 14:00
  • 8470
Kakao agaçlaryna ýokuşýan wirus dünýäniň şokolad önümçiligine howp salýar

Arlingtondaky (ABŞ) Tehas uniwersitetiniň ylmy barlagçylary Afrikada kakao agaçlaryny weýran ediji wirusyň şokolad ýetmezçiligine sebäp bolup biljekdigini duýdurýarlar. Epidemiýa sebäpli daýhanlar hasylynyň 50%-ini ýitirýärler diýip, PLOS One ylmy žurnalynda çap edilen gözlegiň netijesinde aýdylýar.

Dünýäde öndürilýän şokoladyň ýarysy Günbatar Afrikada, esasanam, Gana bilen Kot-d'Iwuarede ösdürilip ýetişdirilen kakaodan alynýar.
Ganadaky plantasiýalarda kakaonyň çişýän baldak keseli (CSSVD) epidemiýasy ýüze çykdy. Ýokanjy ýaýradyjylar un gurçuklary - ýapraklary, pyntyklary we agaçlaryň güllerini iýýän ownuk mör-möjekler.
Pestisidleri bu mör-möjeklere garşy ulanmak netijesiz, şonuň üçin ýokuşan agaçlary çapyp aýyrmaly bolýar. Gana soňky ýyllarda eýýäm 254 milliondan gowrak kakao agajyny ýitirdi.
Alymlar plantasiýalary goramagyň usulyny oýlap tapdylar: sanjym edilen agaçlardan ýokanjyň ýaýramagynyň öňüni aljak päsgelçilikleri oturtmagy teklip edýärler.

şu gün 20:35
77

Puççinniniň hormatyna konsert: italiýaly wokalçy Matteo Lippi Aşgabada geler

5-nji iýunda Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Italiýanyň iň meşhur opera kompozitorlaryndan biri bolan Jakomo Puççinniniň aradan çykmagynyň 100 ýyllygyna bagyşlanan konsert geçiriler. Konsert programmasy Puççinniniň...

düýn 21:29
3500

Oktýabr aýynda Ermenistanyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri geçiriler

2024-nji ýylyň oktýabr aýynda Ermenistanyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri geçiriler. Bu baradaky mesele ýakynda Aşgabat şäherinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp medeniýet ministrleri...

düýn 11:18
11665

iPhone 16 täze reňklerde elýeterli bolar

Tianfeng International-yň analitigi Ming-Çi Kuo iPhone 16 hatarynyň täze reňkleri barada habar berdi diýip, IXBT habar berýär. Onuň berýän maglumatyna görä, iPhone 16 Pro we iPhone 16 Pro Max gara, ak ýa-da çal...

düýn 11:04
8670

Dünýäde ynsan ömrüniň dowamlylygy 2050-nji ýyla çenli 5 ýyl artar

“The Lancet” žurnalynda neşir edilen täze barlagyň netijesine görä, ynsan ömrüniň dowamlylygy 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 2050-nji ýyla çenli 5 ýyl artar. Bu adamlaryň ortaça 78,2 ýaşa çenli ýaşajakdygyny...