Merkezi saýlaw topary Aşgabatda 3 okrug boýunça saýlawlary geçirmegiň meýilnamasyny tassyklady

  • 26.04.2024 11:35
  • 6229
Merkezi saýlaw topary Aşgabatda 3 okrug boýunça saýlawlary geçirmegiň meýilnamasyny tassyklady

25-nji aprelde Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» saýlaw okruglary boýunça möhletinden öň çykyp giden Mejlisiň deputatlarynyň ýerine saýlawlary geçirmäge taýýarlyk meselelerine bagyşlanyp, Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi.

Mejlise merkezi saýlaw toparynyň agzalary, onuň ýanynda döredilen iş toparynyň, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.
Mejlisiň gün tertibine öňde boljak jemgyýetçilik-syýasy çäräni geçirmegiň meseleleri girizildi. Türkmenistanyň Mejlisiniň kararyna laýyklykda, milli parlamentiň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine geçiriljek saýlawlar 2024-nji ýylyň 7-nji iýulyna, ýekşenbe gününe bellenildi. Merkezi saýlaw toparynyň agzalary saýlawlary ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmäge gönükdirilen çäreleriň meýilnamasyny ara alyp maslahatlaşdylar hem-de tassykladylar.
Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine, Türkmenistanda Saýlawlary we sala-salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň kararyna laýyklykda, saýlaw möwsüminiň 2024-nji ýylyň 26-njy aprelinde başlanýandygy yglan edildi. 8-nji maý — 6-njy iýun aralygynda dalaşgärleri hödürlemek işi alnyp barlar. Olary hasaba almak bolsa 18-nji maý — 11-nji iýun aralygynda geçiriler.


şu gün 03:10
452

Aşgabadyň gününde Çoganlyda 136 sany iki gatly ýaşaýyş jaýlary açylar

Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli täze desgalaryň we binalaryň açylyş dabaralaryny geçirmek meýilleşdirilýär. Bu barada wise-premýer B.Annamämmedow 17-nji maýda geçirilen Hökümet mejlisinde habar berdi. Hususan...

şu gün 03:01
209

Aşgabadyň gününe bagyşlanan sergä 160-dan gowrak ýerli we daşary ýurtly kompaniýalary gatnaşar

24–25-nji maýda geçiriljek «Ak şäherim Aşgabat» atly ХХIII  köpugurly halkara sergisine 160-dan gowrak ýerli we daşary ýurtly kompaniýalaryň, kärhanalaryň, hususy telekeçileriň we işewürleriň gatnaşmagy meýilleşdirilýär...

şu gün 02:54
180

Türkmenistanda Döwlet ýer kadastryny sanlylaşdyrmak boýunça işler dowam edýär

Türkmenistanda Döwlet ýer kadastryny sanly ulgamyň kömegi bilen alyp barmak boýunça degişli çäreler görülýär. Munuň özi ýer serişdeleriniň rejeli we netijeli peýdalanylyşyna, şeýle hem oba hojalyk ekinleriniň ekilýän...

şu gün 01:58
1497

Serdar Berdimuhamedow «Wozroždeniýe» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Igor Bukatony kabul etdi

17-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow «Wozroždeniýe» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Igor Bukatony kabul etdi. Bu kompaniýa Aşgabatda açylan “Magtymguly Pyragy” medeni seýilgäh toplumynyň çäklerinde rejeleýiş...