Sürüjisiz awtoulaglar “Stop” nyşanly futbolkany görenlerinde saklanýar

  • 26.04.2024 10:22
  • 17523
Sürüjisiz awtoulaglar “Stop” nyşanly futbolkany görenlerinde saklanýar

Internet blogeri sürüjisiz taksiniň “Stop” ýazgyly futbolkany görende ony hakyky ýol belgisi hökmünde kabul edip, ýalňyşyp biljekdigini görkezdi. Amerikaly bloger @jasonbcarr-yň şeýle nyşanly futbolkasynyň pilotsyz taksileri tormoz tutmaga mejbur edýändigini  görkezýän wideosy sosial ulgamlarda meşhurlyk gazandy diýip, Mail.ru ýazýar.

Arizona ştatynyň Finiks şäherinde geçirilen synagda Waymo kompaniýasynyň sürüjisiz taksileri futbolkadaky bellige 4 gezegiň 3-sinde "tabyn boldy". Wideonyň awtory, köplenç, taksileriň garaňkyda galp belgä ähmiýet bermeýändigini, sebäbi futbolka basylan nyşanda garaňkylykda şöhleleniş elementleriniň ýokdugyny belleýär.
Blogçy bu hiläni gaýtalamazlyga çagyrýar, sebäbi bu ýollarda howply ýagdaýyň döremegine sebäp bolup biler.
Bu waka sürüjisiz awtoulaglaryň howpsuzlygy barada ikirjiňlenme döretdi. Hünärmenler şeýle “hokgalaryň” howply netijelere sebäp bolup biljekdigini bellediler. Mysal üçin, bir adam tizligi çäklendiriji belgili futbolka geýen bolsa, sürüjisiz taksi beýleki ýol hereketine gatnaşyjylardan has haýal hereket edip, päsgelçilik we çaknyşyk töwekgelçiligini döredip biler.
Bu sürüjisiz awtoulaglaryň daş-töweregini nädogry kabul etmeginiň ilkinji mysaly däldigini bellemelidiris. Şeýlelik bilen, 2020-nji ýylda awtoulaglary Burger King nyşanyny “Stop” belgisi bilen bulaşdyranlarynda, Tesla-nyň eýeleri kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz boldular. 2021-nji ýylda ýene-de Tesla-nyň eýeleri awtoulaglarynyň Aýyň ýagtylygyny ýolyşygyň sary çyrasy hökmünde ýalňyş kabul edip, sürülmän saklanyp duran  ýagdaýlaryny ýazga aldylar.
Sürüjisiz awtoulaglary döredijiler obýekti tanamak ulgamlaryny yzygiderli kämilleşdirýärler, ýöne şuňa meňzeş wakalar tehnologiýanyň heniz kämil däldigini görkezýär.

düýn 07:35
13307

Täze Toyota Land Cruiser 250 resmi taýdan Gazagystanda satylyp başlandy

Täze nesil Toyota Land Cruiser Prado diýlip hem tanalýan, Toyota Land Cruiser 250 awtoulaglary resmi taýdan Gazagystanda satuwa çykaryldy. Ýaponiýada şeýle awtoulagyň iň ýokary bahasy 7,850 000 ýena (takmynan 50...

23.05.2024 15:01
19616

Hytaý dünýäde üçünji awtomobil eksportçysy: ol ABŞ-dan we Meksikadan öňe geçdi

Hytaý 2023-nji ýylda awtomobilleri dünýä bazarlaryna ibermek boýunça pul aňlatmasynda ABŞ-dan we Meksikadan öňe geçip, üçünji orny eýeledi. Bu ugurda öňdebaryjylar Germaniýa we Ýaponiýa bolmagynda galýar diýip...

23.05.2024 13:48
9585

 1924-nji ýylda goýberilen Auto Red Bug elektrik awtoulagy auksiona çykaryldy

Seýrek Auto Red Bug elektrik awtoulagy eBay-da goýuldy. Ol 1924-nji ýylda Automotive Electric Service kompaniýasy tarapyndan öndürildi diýip, IXBT habar berýär. Agaç platformada gurlan awtoulag ajaýyp ýagdaýda...

23.05.2024 13:40
11266

Sürüjisiz, rulsuz we pedalsyz taksiler Hytaýda eýýäm şu ýyl peýda bolar

Hytaýyň Baidu tehnologiýa kompaniýasy 2024-nji ýylyň ahyryna çenli Uhanda rulsuz we pedalsyz Apollo RT6 sürüjisiz taksilerini işe girizmek meýilnamasyny yglan etdi. CarNewsChina-nyň habar bermegine görä, taksini...