BSGG: immunizasiýa 50 ýylda 150 milliondan gowrak adam janyny halas etdi

  • 25.04.2024 16:29
  • 4510
BSGG: immunizasiýa 50 ýylda 150 milliondan gowrak adam janyny halas etdi

Soňky 50 ýylda immunizasiýanyň netijesinde 154 mln töweregi adam jany halas edildi, bu hem dünýäde çaga ölüminiň 40% azalmagyna getirdi. Şeýle maglumatlar Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) täze gözleginde berilýär diýip, TASS habar berýär.

“Halas edilen adam ömürleriniň aglaba köplügi – 101 mln – çagalaryň paýyna düşýär” diýip, gurama belleýär.

Gyzamyga garşy sanjym çaga ölüminiň azalmagyna uly täsir etdi, onuň paýyna immunizasiýanyň netijesinde halas edilen ömürleriň 60%-i düşýär.
Şeýle-de, gözleg täjihoraz, gepatit B, gyzamyk, gökbogma we poliomielit ýaly 14 kesele garşy sanjymyň “çaga ölüminiň dünýäde 40% we Afrika sebitinde 50%-den gowrak azalmagyna gönüden-göni” ýardam edendigini görkezdi.
Häzirki günde poliomielite garşy sanjymyň netijesinde 20 milliondan gowrak adam “ýöräp bilýär we dünýä poliomieliti düýbünden ýok etmegiň bosagasynda dur”. Ýogsam, şonça adam ysmaz bolup bilerdi.
Bu üstünlikler COVID-19 pandemiýasy döwründe bir ýa-da birnäçe sanjymy sypdyran 67 mln çagany sanjym bilen üpjün etmek boýunça tagallalaryň möhümdigini görkezýär. 


27.05.2024 16:00
4225

Iňlis alymlarynyň täze usulyna görä, insulty gan barlagy arkaly çaklamak mümkin

Beýik Britaniýadaky Brighem uniwersitet hassahanasynyň alymlary gan barlagy esasynda işemiki insulty çaklamagyň täze usulyny oýlap tapdylar diýip, Planet Today habar berýär. Täze usul trombozyň döremek töwekgelçiligi...

24.05.2024 14:22
6075

BSGG bejerip bolmaýan iň howply superbakteriýalaryň sanawyny täzeledi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy “ileri tutulýan bakterial patogenler (BPPL) 2024” atly täze sanawy çap etdi. Oňa antibiotiklere durnukly bakteriýalaryň 15 maşgalasy girýär. BSGG adamlar üçin iň howply superbakteriýalaryň sanawyny...

23.05.2024 14:36
14666

Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine 2 sany “Dialog+” kysymly gemodializ enjamy sowgat berildi

22-nji maýda Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdelerine satyn alnan,...

23.05.2024 14:27
5838

Agşamky türgenleşikler gipertoniýaly adamlar üçin irdenkilerden has täsirli bolup çykdy

Braziliýanyň San Paulo uniwersitetiniň we ABŞ-nyň Oregon uniwersitetiniň alymlary gözleg geçirip, pyýada ýöremek, ylgamak, tans ýa-da welosiped sürmek ýaly aerobiki türgenleşikler bilen diňe agşam meşgullanylanda...