Hytaýyň emeli hemralary Aýyň arka ýüzüniň suratlaryny iberdiler

  • 24.04.2024 18:20
  • 10857
Hytaýyň emeli hemralary Aýyň arka ýüzüniň suratlaryny iberdiler

Space.com portalynyň habaryna görä, Hytaýyň 2024-nji ýylyň mart aýynda uçurylan Tiandu-1 we -2 hemralary Aýyň arka ýüzüniň şekillerini üstünlikli ugradyp, aragatnaşyk we nawigasiýa tehnologiýalarynyň ilkinji synaglaryny geçirdiler.

Tosteriň ölçegindäki bu iki hemra geljekki Aý infrastrukturasyna, şol sanda Halkara Aý gözleg stansiýasyna (ILRS) ýol açýar. Apparatlar Aýyň daşyndan aýlanýar we dürli aragatnaşyk we nawigasiýa enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.
Synag wagtynda emeli hemralar Ýer bilen Aýyň arasynda maglumatlary üstünlikli geçirdiler we ýokary ygtybarly maglumat geçiriş hem-de marşrut mümkinçiliklerini görkezdiler. Emeli hemralardan biri, hatda kraterlerden ýaňa egrem-bugram bolan  Aý landşaftynyň infragyzyl şekilini hem iberdi. Şeýle hem bu kadrda uzakdan Ýeriň şekili görünýär.
Hytaýyň Kosmos senagatyny dolandyryş gullugy (DSEL) Aý aragatnaşygyny we nawigasiýa tehnologiýalaryny gowulandyrmak üçin mundan beýläk hem synaglary dowam etmegi meýilleşdirýär. Bu maglumatlar ILRS-i taslamalaşdyrmak üçin möhüm ähmiýete eýe bolar.


düýn 18:20
6083

107 sany ýaş alym Türkmenistanda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijisi boldy

Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň jemleri hakynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, ýaş alymlaryň 107-si Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň...

düýn 15:29
6591

Ylmy açyş: Piller biri-birine at dakýarlar

Afrikadaky piller biri-birleri üçin özboluşly atlary oýlap tapyp, şolara seslenýärler. Bu barada Nature Ecology & Evolution žurnalynda çap edilen täze ylmy gözlegde aýdylýar. Kornell uniwersitetiniň gözlegçileri...

düýn 15:28
10024

Marsyň ekwatoryndan suw gyrpagy tapyldy

Barlagçylar garaşylmadyk açyş edip, Marsyň ekwatoryndan suw gyrpagyny tapdylar. Ozal Gün radiasiýasynyň derejesiniň ýokarydygy we atmosferanyň dykyz däldigi sebäpli bu ýerde suw gyrpagynyň emele gelmeginiň mümkin...

düýn 07:23
6367

Türkmenistanyň Prezidenti ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerini gutlady. "Bilim we ylym ulgamlarynda utgaşykly alyp barýan düýpli özgertmelerimiziň netijesinde...