Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Malaýziýanyň ilçisi bilen duşuşdy

  • 21.04.2024 14:49
  • 6703
Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Malaýziýanyň ilçisi bilen duşuşdy

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Mähri Bäşimowa Malaýziýanyň Türkmenistandaky ilçisi Mohd Suhaimi Bin Ahmad Tajuddin bilen duşuşdy. 19-njy aprelde Türkmenistanyň DIM-inde geçirilen duşuşykda diplomatlar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň esasy ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar we ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň geljegi uly ugurlary barada pikir alyşdylar.

Duşuşykda türkmen tarapy özara söwdany we maýa goýumlary öz içine almak bilen, ikitaraplaýyn gatnaşyklary has-da güýçlendirmegiň we hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny kesgitlemegiň zerurdygyny aýtdy.
Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk dogrusynda söhbetdeşligi dowam etdirip, taraplar parlament wekiliýetlerini alyşmak tejribesini öňe sürmek arkaly parlamentara gatnaşyklary ösdürmegiň zerurdygyny nygtadylar.
Söhbetdeşler ykdysady gatnaşyklary giňeltmegiň möhümdigini bellediler, ýakyn ýyllarda agzalan maksada ýetmäge ministrleriň, hökümet wekilleriniň we işewür toparlaryň özara saparlaryny guramak ýardam edip biljekdigi bellenildi.
Söhbetdeşligiň barşynda iki ýurduň arasynda syýahatçylyk pudagynda hyzmatdaşlygy giňeltmek we medeni-ynsanperwer gatnaşyklary güýçlendirmek meseleleri hem ara alnyp maslahatlaşyldy.


düýn 16:46
8728

Tokioda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi

2024-nji ýylyň 12-14-njy iýuny aralygynda Ýaponiýada Türkmenistanyň mediniýet günleri geçirildi. 12-nji iýunda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Medeniýet günleriniň we «Pähim-paýhas ummany...

düýn 16:33
17116

Russiýa we Türkmenistan wizalaryň sany boýunça kowidden öňki döwürdäki derejesini dikeltdi

Häzirki wagtda 40 müňden gowrak türkmen talyby Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýar. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Iwan Wolynkin ORIENT-e beren interwýusynda aýtdy. Diplomat şeýle hem...

düýn 15:43
2586

Türkmenistanyň biržasy geçen hepdäniň geleşikleriniň jemi bahasyny habar berdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleri...

düýn 14:22
10222

Balkan welaýatynyň ilaty üçin täze awtoulaglaryň 200-si hyzmat edip başlady

Ýaponiýanyň önümi bolan täze «Toyota Coaster» kysymly orta synply, «Toyota Hiace» kysymly kiçi synply awtobuslaryň jemi 200 sanysy Balkan welaýatynyň ilatyna hyzmat edip başlady. Täze ulaglar şäherara we şäherýaka...