“Russiýanyň demir ýollary” Türkmenistana demir ýollary elektrikleşdirmekde ýardam etmäge taýýar

  • 20.04.2024 20:10
  • 20847
“Russiýanyň demir ýollary” Türkmenistana demir ýollary elektrikleşdirmekde ýardam etmäge taýýar

“Russiýanyň demir ýollary” (RŽD) Türkmenistanyň demir ýollarynyň elektrikleşdirilmegine ýardam etmäge taýýar. Bu barada “RŽD” AGPJ-niň baş müdiriniň orunbasary Wýaçeslaw Pawlowskiniň sözlerine salgylanyp, TASS ýazýar.

Pawlowskiniň aýtmagyna görä, taraplar Gyzylarbatdaky wagon abatlaýyş zawodynyň durkunyň täzelenmegi barada hem ylalaşdylar.
Ol 2023-nji ýylda “RŽD” bilen “Türkmendemirýollarynyň” 2023 – 2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygy ösdürmek maksatnamasyna gol çekendigini ýatlap geçdi. Bu maksatnamanyň çäklerinde eýýäm häzir Akýaýla – Inçe-burun türkmen-eýran serhet geçelgesiniň üsti bilen “Demirgazyk – Günorta” ugry boýunça aýda 4 konteýner otlusy gatnaýar.
Şeýle-de, “RŽD” öz Korporatiw uniwersitetinde türkmen demirýolçularyny taýýarlamagy meýilleşdirýär.


şu gün 19:57
4

Türkmenistan BMG-niň guramalary bilen hyzmatdaşlygyny giňeldýär

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistan bilen BMG-niň Ýewropa hem-de Aziýa — Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we Durmuş komissiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy...

şu gün 19:44
16

Aşgabatda çagalar sungat mekdebiniň täze binasy gurlar

Aşgabat şäherinde çagalar sungat mekdebiniň täze binasyny gurmak boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisinde hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bu desgany “Türkmenistanyň...

şu gün 19:36
162

Türkmenistanda lift önümçiligi ýola goýlar we olary abatlaýyş-bejeriş işleri boýunça bilelikdäki kärhana dörediler

Türkmenistanda liftleriň önümçiligini ýola goýmak, bar bolan liftlerde abatlaýyş-bejeriş işlerini amala aşyrýan bilelikdäki kärhanany döretmek boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer B.Annamämmedow...

şu gün 19:22
37

Türkmenistanda statistika maglumatlaryny internet arkaly ýygnamak usuly giriziler. 1-nji iýuldan synag başlanýar

Türkmenistanda döwlet statistikasynyň hyzmatlarynda döwlet edaralarynyň statistiki hasabatlylygyny elektron kabul etmek, maglumatlary ýygnamagyň elektron usulyny, ýagny internet arkaly ýygnamak usulyny girizmek...